V CSK 152/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3070713

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 23 października 2020 r. V CSK 152/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Jacek Grela.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa M. J. przeciwko (...) Bank S.A. w W. o zapłatę, ewentualnie ustalenie, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 23 października 2020 r., na skutek skargi kasacyjnej powódki od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 6 listopada 2019 r., sygn. akt I ACa (...), przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.