Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1619242

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 12 listopada 2013 r.
V CNP 2/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Prezes SN Tadeusz Ereciński.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi Adama O. o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w G. z dnia 25 lipca 2012 r. (...) w sprawie z powództwa "T.D." GZE S.A. w G. przeciwko Adamowi O. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 12 listopada 2013 r., odrzuca skargę oraz nie obciąża skarżącego kosztami postępowania skargowego.

Uzasadnienie faktyczne

Pozwany wnosił o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku Sądu Okręgowego w G. z dnia 25 lipca 2012 r.

Uzasadnienie prawne

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia powinna zawierać uprawdopodobnienie wyrządzenia szkody, spowodowanej przez wydanie orzeczenia, którego skarga dotyczy (art. 4245 § 1 pkt 4 k.p.c.). Wymaganie uprawdopodobnienia wyrządzenia szkody polega na przedstawieniu wyodrębnionego wywodu przekonującego, że szkoda została wyrządzona oraz określającego czas jej powstania, postać i związek przyczynowy z wydaniem orzeczenia niezgodnego z prawem; niezbędne jest również uwiarygodnienie tego oświadczenia przez powołanie i przedstawienie dowodów lub co najmniej ich surogatów (por. postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 31 stycznia 2006 r. IV CNP 38/2005 OSNC 2006/7-8 poz. 141, z dnia 11 sierpnia 2005 r. III CNP 4/2005 OSNC 2006/1 poz. 16, z dnia 23 września 2005 r. III CNP 5/2005 LexPolonica nr 1629652, z dnia 22 listopada 2005 r. I CNP 19/2005 niepubl., z dnia 28 listopada 2006 r. III CNP 55/2006 niepubl. i z dnia 25 lipca 2006 r. III CNP 40/2006 LexPolonica nr 3977461). Skarżący tego obowiązku nie spełnił; wskazał jedynie, że kwota 3170 zł stanowi wartość przedmiotu zaskarżenia oraz podniósł, że poniósł szkodę "wobec wydania wadliwego orzeczenia i zasądzenia od skarżącej na rzecz powoda 3169,32 zł wraz z ustawowymi odsetkami od 12 sierpnia 2009 r., a także zasądzeniem 2676,90 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego", co nie jest uprawdopodobnieniem wyrządzonej szkody.

Zgodnie z art. 4248 § 1 k.p.c. Sąd Najwyższy odrzuca na posiedzeniu niejawnym m.in. skargę niespełniającą wymagań określonych w art. 4245 § 1 k.p.c.

Z tych względów Sąd Najwyższy orzekł jak w postanowieniu. O kosztach postępowania orzeczono stosownie do art. 98 § 1 i 102 w zw. z art. 391 § 1 i art. 42412 k.p.c.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.