Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2138331

Wyrok
Sądu Apelacyjnego w Gdańsku
z dnia 13 maja 2016 r.
V ACa 844/15
Konsekwencje niepodpisania sprawozdania z działalności przez członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SA Maryla Domel-Jasińska (spr.).

Sędziowie: SA Irma Kul, SO del. Rafał Szurka.

Sentencja

Sąd Apelacyjny w Gdańsku - Wydział V Cywilny po rozpoznaniu w dniu 13 maja 2016 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa W. T., E. T. (1), R. Ł., Z. Ł., R. T. i E. T. (1) przeciwko (...) w L. o uchylenie uchwał na skutek apelacji powodów: W. T., Z. Ł., R. T. i apelacji pozwanej (...) w L. od wyroku Sądu Okręgowego w S. z dnia 25 czerwca 2015 r. sygn. akt I C 120/12

I.

zmienia zaskarżony wyrok:

a)

w punkcie 2 (drugim) w ten sposób, że uchyla uchwałę (...) w L.,

b)

w punkcie 3 (trzecim) w ten sposób, że zasądza od pozwanej solidarnie na rzecz powodów kwotę 650 zł (sześćset pięćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu,

II.

oddala apelację pozwanej;

III.

zasądza od pozwanej solidarnie na rzecz powodów kwotę 380 zł (trzysta osiemdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Uzasadnienie faktyczne

Powodowie (...), W. T., R. Ł., Z. Ł., E. T. (1) i R. T. wnieśli przeciwko pozwanej (...) w L. pozew z żądaniem uchylenia uchwały (...), podjętej częściowo na zebraniu (...) i częściowo w drodze indywidulanego zbierania głosów (...) w przedmiocie przyjęcia sprawozdania finansowego wspólnoty mieszkaniowej za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. oraz uchwały (...), podjętej częściowo na zebraniu w dniu (...) o udzieleniu zarządowi wspólnoty w osobach S. M., D. P. i D. S. absolutorium za 2011 r. Wnieśli również o zasądzenie od pozwanej na ich rzecz zwrotu kosztów procesu. Jako uzasadnienie żądania powodowie podali, że powyższe uchwały są niezgodne z przepisami prawa oraz naruszają zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną i ekonomiczne interesy powodów.

Pozwana (...) w L. wniosła o oddalenie powództwa oraz o zasądzenie od powodów na jej rzecz zwrotu kosztów procesu, wskazując, że zaskarżone uchwały są zgodne z prawem.

Wyrokiem z dnia 25 czerwca 2015 r. Sąd Okręgowy w S. uchylił uchwałę (...) w L., zaś w pozostałym zakresie oddalił powództwo, zasądzając od pozwanej solidarnie na rzecz powodów kwotę 200 złotych tytułem zwrotu części kosztów procesu.

Sąd Okręgowy ustalił w niniejszej sprawie, że w budynku przy ul. (...) w L. znajduje się (...). E. T. (1)i W. T. są właścicielami lokalu mieszkalnego nr (...), R. Ł. i Z. Ł. są właścicielami lokalu mieszkalnego nr (...), zaś E. T. (1) i R. T. - właścicielami lokalu mieszkalnego nr (...). W 2011 r. funkcję członków zarządu pozwanej wspólnoty pełnili: S. M., D. P. i D. S., zaś administratorem był (...) S.C. w L. Uchwałą (...) pozwana wspólnota ustaliła zakres i sposób prowadzenia ewidencji pozaksięgowej zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów. Uchwalono wówczas, iż sprawozdanie roczne winno składać się m.in. ze sprawozdania finansowego wspólnoty według wzoru stanowiącego załącznik (...) do uchwały. Pismem z dnia 26 stycznia 2012 r. powodowie zostali zawiadomieni przez zarząd wspólnoty, iż w dniu (...). odbędzie się zebranie roczne członków wspólnoty. Przedstawiono proponowany porządek obrad, w którym ujęto m.in. przyjęcie sprawozdania finansowego Wspólnoty za 2011 rok oraz udzielenie absolutorium Zarządowi Wspólnoty za 2011 r. Po otrzymaniu zawiadomienia o terminie rocznego zebrania, powodowie, W. T. i Z. Ł. udali się w dniu 1 lutego 2012 r. do administratora, tj. do siedziby (...) S.C. po rozliczenie finansowe wspólnoty. Tego dnia obaj powodowie otrzymali rozliczenie funduszu remontowego, rozliczenie kosztów utrzymania części wspólnych - eksploatacja oraz rozliczenie niedopłaty na każdego z właścicieli lokali. W dniu (...). odbyło się zebranie roczne członków pozwanej wspólnoty. Zebranie otworzył S. M. Na funkcję Przewodniczącego został wybrany S. W. Protokolantem została I. S. Właścicielom lokali doręczano na zebraniu sprawozdanie finansowe w formie, która stanowiła załącznik do uchwały o przyjęciu sprawozdania finansowego. Na zebraniu S. M. złożył sprawozdanie z działalności zarządu wspólnoty za 2011 r. Na prośbę S. M. administrator, M. B., przedstawiła sprawozdanie finansowe wspólnoty za 2011 r. Zrelacjonowała je według tabeli określonej jako "sprawozdanie finansowe". Sprawozdanie to nie zostało okazane właścicielom lokali na zebraniu, ani przed zebraniem rocznym. Właściciele, bądź w siedzibie administratora, bądź na zebraniu otrzymali sprawozdanie w formie określonej uchwałą (...) Poddano pod głosowanie uchwałę (...) o przyjęciu sprawozdania finansowego pozwanej wspólnoty za 2011 r. Wskazano, że sprawozdanie finansowe pozwanej wspólnoty stanowi załącznik (...) do uchwały. Po zakończeniu głosowania ustalono, że zarząd będzie kontynuował głosowanie nad uchwałą w drodze indywidualnego zbierania głosów. Na zebraniu rocznym powód W. T. zadawał liczne pytania do członków zarządu w związku z ich działaniami, podejmowanymi w 2011 r. Pytania były szczegółowe. Obecni na zebraniu wspólnoty właściciele lokali nie wspierali powoda w zadawaniu pytań. Nie wykazali zainteresowania w uzyskaniu odpowiedzi na kwestie poruszane przez powoda. Powód zgłaszał też liczne zarzuty wobec zarządu pozwanej wspólnoty, w tym w zakresie niegospodarności. W trakcie zebrania rocznego powód R. T. odczytał pismo zatytułowane (...), w którym powodowie zawarli (...) wobec zarządu pozwanej wspólnoty. Wnioskowali, by oświadczenie to stanowiło załącznik do protokołu z zebrania ogółu członków wspólnoty.

Pismem z dnia 6 lutego 2012 r. powodowie wnieśli o ustosunkowanie się do stawianych w powyższym oświadczeniu zarzutów. Nie otrzymali takiego ustosunkowania. Szczegółowość pytań powoda i podnoszone przez powodów kwestie nie przekonały pozostałych właścicieli, by nie udzielić absolutorium zarządowi. Uznali zarzuty powoda za mało znaczące. Właściciele lokali byli zadowoleni z pracy zarządu za 2011 r. Poddano pod głosowanie uchwałę (...) o udzieleniu absolutorium zarządowi wspólnoty za 2011 r. w osobach S. M., D. P., D. S. Ustalono również, że zarząd wspólnoty będzie kontynuował głosowanie nad uchwałą w drodze indywidualnego zbierania głosów. Poddano również pod głosowanie uchwałę (...) o przyjęciu rezygnacji z funkcji członków zarządu D. P. i D. S. Uchwała została przyjęta. Uchwałą (...) do zarządu przyjęto I. S. Pismem z dnia 5 marca 2012 r. powodowie zostali zawiadomieni, iż uchwała (...)- podejmowana częściowo na zebraniu (...) oraz częściowo w drodze indywidualnego zbierana głosów (...) o przyjęciu sprawozdania finansowego wspólnoty mieszkaniowej za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., stanowiące załącznik (...) do uchwały, została podjęta: 88,82% - "za", 8,84% - "przeciw", 0% "wstrzymujących się". Tym samym pismem zawiadomiono powodów, iż uchwała (...) podejmowana częściowo (...) oraz częściowo w drodze indywidualnego zbierana głosów (...) o udzieleniu absolutorium Zarządowi Wspólnoty w osobach S. M., D. P. i D. S. za 2011 r. została podjęta: 88,82% - "za", 8,84% - "przeciw", 0% "wstrzymujących się". Pismem z dnia 13 lutego 2012 r. powód W. T. wezwał zarząd pozwanej wspólnoty do tego, by pisemnie zobowiązała S. M. do natychmiastowego zwrotu na konto wspólnoty kwoty 1.899 zł bezpodstawnie wydatkowanej z tytułu realizacji uchwały (...). Pismem z dnia 27 lutego 2012 r. powód W. T. wezwał zarząd pozwanej wspólnoty do udzielenia odpowiedzi na pytania, w jakich lokalach nie został przeprowadzony przegląd gazowy w 2011 r., kiedy odbył się przegląd techniczny budynku (...) - letni, a także zadał pytania dotyczące innych kwestii. Nie otrzymał odpowiedzi na to pismo. Sprawozdanie finansowe wspólnoty za 2011 r. nie spełnia wymogów formalnych ustawy o rachunkowości, gdyż nie jest opatrzone podpisem zarządu wspólnoty. Jest natomiast zgodne w formie i treści z postanowieniami ustawy o własności lokali, tj. uchwałą (...). Badana ewidencja pozaksięgowa kosztów zarządu nieruchomością wspólną jest prowadzona w sposób przejrzysty i zgodne z metodologią właściwą dla wspólnot mieszkaniowych. Sposób prezentacji danych finansowych w przedstawionym sprawozdaniu odpowiada wzorcom przyjętym w pozwanej wspólnocie. Uchwała pozwanej wspólnoty tym samym spełnia wymogi narzucone przez właścicieli. Sprawozdanie to nie narusza przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Kwota 600 zł pochodząca z opłat za piwnice winna zostać ujęta w rozliczeniu funduszu remontowego, a nie w funduszu eksploatacyjnym, tak jak to miało miejsce w sprawozdaniu za 2011 r. Jest to sprzeczne z postanowieniami właścicieli co do sporządzania sprawozdania.

Przechodząc do oceny prawnej zgłoszonego żądania Sąd Okręgowy wskazał, iż powodowie zaskarżyli uchwały pozwanej wspólnoty nr (...), zarzucając im, że naruszają przepisy prawa, zasady prawidłowego zarządu nieruchomością wspólną oraz interesy powodów. U podstaw uzasadnienia powyższego stanowiska legły zarzuty co do formy sprawozdania rocznego oraz twierdzenia, a w zasadzie zarzuty dotyczące działalności zarządu za 2011 rok.

Sąd Okręgowy wyjaśnił, iż zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) zarząd obowiązany jest składać właścicielom lokali roczne sprawozdanie ze swojej działalności. Przyjmuje się, że częścią sprawozdania z działalności zarządu jest sprawozdanie finansowe. Stawia się temu sprawozdaniu również wymóg rzetelności i kompletności.

Sąd Okręgowy stwierdził, iż po stronie pozwanej nastąpiły uchybienia w przedstawieniu sprawozdania z działalności zarządu za 2011 r. W szczególności wskazał, że z opinii biegłej sądowej, A. K. wynika, iż w świetle ustawy o rachunkowości, wymaga się, by sprawozdanie finansowe, również wspólnoty, było podpisane przez zarząd. Nadto na moment rocznego zebrania nie istniał dokument w postaci sprawozdania z działalności zarządu.

Sąd stwierdził, że powyższe przesłanki formalne legły u podstaw uchylenia, na podstawie art. 25 ustawy o własności lokali uchwały (...) jako sprzecznej z prawem, tj. ustawą o rachunkowości oraz z umową, czyli uchwałą pozwanej wspólnoty nr (...), która określała formę sprawozdania finansowego.

Zdaniem Sądu Okręgowego uchylenie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego nie oznacza jednak automatycznie uchylenia uchwały o udzieleniu absolutoriom członkom zarządu pozwanej wspólnoty. Powodowie skarżąc uchwałę (...) podnieśli zarzuty do działań samego zarządu podjętych w 2011 r. Sąd Okręgowy uznał, że zarzuty wskazywane przez powodów nie skutkują wnioskiem, że udzielenie absolutorium oznacza, iż uchwała (...) narusza zasady prawidłowego zarządu nieruchomością wspólną.

Sąd Okręgowy uznał, że stawiane przez powodów zarzuty wobec działań zarządu w 2011 r., nawet jeśli w części są zasadne, to jednak nie wystarczają do uznania, że uchwała (...) narusza zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną, bądź, że narusza interes powodów. Brak jest też jakikolwiek okoliczności, które pozwalałyby uznać, że uchwala nr (...) jest sprzeczna z przepisami prawa. W tym stanie rzeczy, Sąd Okręgowy na podstawie art. 25 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) oddalił powództwo co do uchwały (...) jako niezasadne.

O kosztach procesu Sad Okręgowy orzekł na podstawie art. 100 k.p.c., mając na uwadze, iż powodowie przegrali niniejszy spór w połowie.

Od powyższego wyroku apelacje wnieśli: pozwana oraz powodowie W. T., R. T. i Z. Ł.

Pozwana wspólnota zaskarżyła wyrok w części dotyczącej uchylenia uchwały (...), domagając się jego zmiany poprzez oddalenie powództwa w całości, a także zasądzenia od powodów na swoją rzecz kosztów postępowania przed Sądem pierwszej i drugiej instancji według norm przepisanych.

Skarżąca zarzuciła, że nie występują przesłanki do uchylenia uchwały (...), gdyż nie zachodzą kolizje w treści uchwały z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, a zwłaszcza z przepisami Ustawy o własności lokali, na które powołuje się Sąd Okręgowy w uzasadnieniu do wyroku z dnia 25 czerwca 2015 r. Zdaniem skarżącej brak podpisu Zarządu Wspólnoty nie stanowi powodu do uchylenia uchwały.

Wskazani wyżej powodowie zaskarżyli wyrok w części oddalającej powództwo i rozstrzygającej o kosztach procesu, domagając się jego zmiany poprzez uwzględnienie powództwa w tej części, ewentualnie uchylenia zaskarżonego orzeczenia i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi pierwszej instancji.

Skarżący na podstawie art. 380 k.p.c. wnieśli o rozpoznanie postanowienia Sądu Okręgowego w S. z dnia 12 marca 2015 r. w przedmiocie oddalenia wniosku powoda o wyłączenie biegłego sądowego.

Skarżący orzeczeniu zarzucili:

1.

naruszenie przepisów postępowania tj. art. 149 § 2 k.p.c. polegające na niezawiadomieniu powodów R. T. i E. T. (1) o terminie rozprawy w dniu 22 października 2013 r., co spowodowało pozbawienie tych powodów możliwości do obrony swoich praw; skutkujących nieważnością postępowania zgodnie z art. 379 pkt 5 k.p.c.;

2.

naruszenie prawa materialnego tj. art. 22 § 2 i § 3 pkt 2,5 i 10 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. 2000.80.903 z późn. zm.) poprzez jego niezastosowanie, polegające na pominięciu nieprawidłowości w zawarciu przez zarząd wspólnoty umowy o prace remontowe, bez wyraźnego umocowania ze strony członków wspólnoty mieszkaniowej, co z kolei przełożyło się na brak wiedzy właścicieli lokali o składnikach poszczególnych pozycji w sprawozdaniu finansowym zarządu wspólnoty za rok 2011. a tym samym udzieleniu absolutorium za rok 2011;

3.

naruszenie prawa materialnego tj. art. 25 § 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali przez błędną wykładnię polegającą na bezpodstawnym uznaniu, iż zaskarżona uchwała (...), nie jest ani niezgodna z przepisami prawa lub z umową właścicieli lokali, ani nie narusza zasad prawidłowego zarządu nieruchomością wspólną, ani w inny sposób nie narusza interesów powoda, podczas gdy powód udowodnił, iż uchwała (...) jest niezgodna prawem, prowadzi do nieprawidłowego zarządu nieruchomością wspólną oraz narusza interes ekonomiczny powoda;

4.

naruszenie prawa materialnego tj. art. 29 § 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, polegające na błędnej wykładni prowadzącej do wniosku, iż doszło do udzielenia absolutorium zarządowi wspólnoty, poprzez podjęcie uchwały (...), podczas gdy nieprawidłowości w przekazaniu właścicielom sprawozdania finansowego za rok 2011 r. uniemożliwiały prawidłowe podjęcie uchwały o udzieleniu zarządu absolutorium;

5.

naruszenie prawa materialnego tj. art. 29 § 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, poprzez jego niezastosowanie, polegające na nie uwzględnieniu, iż powód nie mógł realizować swojego prawa głosu na zebraniu w dniu 4 lutego 2012 r., z uwagi na notoryczne uchylanie się przez zarząd od obowiązku udostępnienia dokumentacji wspólnoty oraz udzielania odpowiedzi na pytania powoda, co miało istotny wpływ na podjęcie przez wspólnotę zaskarżonej uchwały (...);

6.

naruszenie prawa materialnego art. 30 § 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, poprzez jego błędną wykładnię i uznanie, iż zarząd wspólnoty prawidłowo dokonał rozliczeń oraz prawidłowo złożył członkom wspólnoty sprawozdanie ze swojej działalności, a w konsekwencji, że brak jest podstaw do uchylenia uchwały (...), w sytuacji gdy zarząd nie dopełnił wielu formalności podczas przedstawienia sprawozdania członkom wspólnoty, a tym samym głosowaniem nad uchwałą o udzieleniu zarządowi wspólnoty absolutorium za rok 2011 było przeprowadzone w sposób wadliwy;

7.

naruszenie prawa materialnego tj. art. 6 k.c. i 232 k.p.c. przez jego błędną wykładnię, polegającą na uznaniu, iż powodowie nie udowodnili by skarżona uchwała (...) naruszała zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną, bądź naruszała interes powodów, podczas gdy przedstawiony przez powoda materiał dowodowy wykazał, iż powoływane przez powoda wątpliwości co do rozliczenia za rok 2011 r. nie były wyjaśnione przez zarząd wspólnoty, a tym samym właściciele wspólnoty głosując nad uchwała (...) zostali wprowadzeni w błąd i nie mieli pełnej wiedzy o działalności zarządu;

8.

naruszenie prawa procesowego mające istotny wpływ na wynik sprawy tj. art. 227 k.p.c. polegające na nie dopuszczeniu dowodów wnioskowanych przez powodów w treści pozwu, które to dowody miały dla sprawy istotne znaczenie;

9.

naruszenie prawa procesowego mające istotny wpływ na wynik sprawy tj. art. 233 k.p.c. poprzez brak wszechstronnego rozważenia zebranego w sprawie materiału dowodowego.

Ponadto skarżący wnieśli o dopuszczenie dowodów wymienionych w treści pozwu, które Sąd pierwszej instancji oddalił.

Uzasadnienie prawne

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Apelacja powodów zasługuje na uwzględnienie, zaś apelacja pozwanej okazała się bezzasadna.

Sąd Okręgowy trafnie uznał, że zaistniały podstawy do uchylenia uchwały z dnia 6 lutego 2012 r. w przedmiocie przyjęcia sprawozdania finansowego (...) w L. za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., podjętej częściowo na zebraniu w dniu (...). i częściowo w drodze indywidualnego zbierania głosów od dnia (...) Prawidłowo Sąd Okręgowy wyjaśnił, że zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 0903 z późn. zm.) zarząd obowiązany jest składać właścicielom lokali roczne sprawozdanie ze swojej działalności. Częścią tego sprawozdania jest sprawozdanie finansowe, które powinno być rzetelne i kompletne. Wprawdzie wspólnoty obowiązują uproszczone zasady prowadzenia rachunkowości, ale to nie oznacza, że zwolnione są one z obowiązku prowadzenia dokumentacji księgowej na zasadach i z zastosowaniem standardów wyrażonych w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), co zostało wielokrotnie podkreślone w orzecznictwie. Art. 80 ust. 3 wskazanej ustawy stanowi bowiem, że do jednostek niebędących spółkami handlowymi, jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej, nie stosuje się przepisów rozdziałów 6 i 7 ustawy. Poza wyłączeniem pozostawia więc miedzy innymi rozdział piąty, a w nim art. 45, który w ustępie drugim określa części składowe sprawozdania finansowego a wiec: bilans, rachunek zysków i strat i informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Należy podkreślić, że z art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości wynika, że sprawozdanie finansowe, stanowiące cześć składowa sprawozdania zarządu, winno mieć formę pisemną, a nadto zostać opatrzone podpisami wszystkich członków zarządu, którzy przyjmują odpowiedzialność za jego kompletność i rzetelność (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 18 maja 2012 r., I ACa 1171/12).

W rozpoznawanej sprawie sprawozdanie nie spełniało tych wymagań. Sąd pierwszej instancji chociaż wprawdzie nie powołał żadnego z przepisów ustawy o rachunkowości, to jednak wskazał, że dokument ten nie był podpisany przez zarząd i co więcej na moment rocznego zebrania nie istniał. W przypadku dokumentu sprawozdania niepodpisanego można mówić co najwyżej o jego projekcie. Sprawozdanie finansowe nie opatrzone podpisami członków zarządu w sensie prawnym zatem nie istnieje i w konsekwencji nie może zostać zatwierdzone. Trafnie zatem Sąd pierwszej instancji uznał, ze powyższe przesłanki formalne stanowią podstawę uchylenia na podstawie art. 25 ustawy o własności lokali powyższej uchwały jako sprzecznej z prawem.

Natomiast zasadna okazała się apelacja strony powodowej, chociaż nie wszystkie z podniesionych w niej zarzutów okazały są trafne. Nie może bowiem być uznany za zasadny zarzut nieważności postępowania, który skarżący wiążą z niezawiadomieniem R. T. i E. T. (2) o terminie rozprawy w dniu 22 października 2013 r. Wymaga podkreślenia, że nieważność (...) zachodzi miedzy innymi wówczas, gdy strona pozbawiona został możności obrony swoich praw (art. 397 pkt 5 k.p.c.). Jako przyczyny nieważności postępowania mieszczą się tylko te przypadku, gdy strona na skutek wadliwości procesowych sądu lub strony przeciwnej nie mogła brać udziału w postępowaniu lub jego istotnej części, a pozbawienie to, aby mogło stanowić przyczynę nieważności, musi być całkowite i w sposób bezwzględny wyłączające możliwość obrony. Już z tej definicji wynika, że z takim wyłączeniem możliwości obrony nie mamy do czynienia w niniejszej sprawie, skoro na wskazanym terminie nie dokonano żadnej czynności procesowej.

Nie można uznać za trafne również zarzutów dotyczących naruszenia prawa procesowego. Zarzuty te w istocie dotyczą formy oddalenia wniosków dowodowych i są bezzasadne skoro z uzasadnienia zaskarżonego wyroku wynika, które dowody posłużyły Sądowi pierwszej instancji do konstruowania stanu faktycznego.

Zasadny natomiast jest zarzut podważający wyrażone w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia stanowisko, że uchylenie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego nie oznacza automatycznie uchylenia uchwały o udzieleniu absolutorium członkom zarządu pozwanej wspólnoty. Stanowisko takie byłoby trafne, gdyby uchwała o udzieleniu absolutorium została podjęta po usunięciu wady uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania o działalności zarządu. W sytuacji zaś, gdy jedna uchwała jest podejmowana bezpośrednio po podjęciu drugiej nie może to mieć miejsca. Należy wskazać, że art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy o własności lokali zobowiązuje zarządcę lub zarząd, któremu powierzono zarząd w trybie art. 18 tejże ustawy do złożenia ze swej działalności rocznego sprawozdania. Stosownie do art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy o własności lokali przedmiotem zebrania ogółu właścicieli lokali powinna być ocena pracy zarządu lub zarządcy oraz sprawowanie zarządu i podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium. Brzmienie powyższych przepisów jednoznacznie wskazuj, że sprawozdanie z działalności zarządu i podjecie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium są obligatoryjnymi i nierozłącznymi przedmiotami tego zebrania. Podkreśla się, że złożenie sprawozdania jest punktem wyjścia dla dokonania oceny pracy zarządu, jego warunkiem koniecznym.

W świetle powyższego, wobec niepodpisania sprawozdania przez członków zarządu stwierdzić należało, że nie tylko podjęta w oparciu o ten dokument uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności zarządu ale również uchwała o udzieleniu absolutorium zarządowi obarczona była wadą formalną uzasadniającą jej uchylenie.

Z tych przyczyn Sąd Apelacyjny na mocy 386 § 1 k.p.c. orzekł jak w punkcie pierwszym wyroku, natomiast na podstawie art. 385 k.p.c. oddalił apelacje pozwanej.

Zmiana wyroku spowodowała konieczność modyfikacji rozstrzygnięcia o kosztach procesu poniesionych przez strony w postępowaniu przed Sądem pierwszej instancji poprzez zastosowanie art. 98 k.p.c. i obciążenie nimi w całości strony pozwanej. Na koszty te składa się opłata od pozwu oraz kwota, która został zaliczona na poczet wynagrodzenia biegłego.

Orzeczenie o kosztach postępowania apelacyjnego zostało wydane w oparciu o art. 98 k.p.c. Na zasądzone na rzecz powodów koszty postępowania apelacyjnego składa się opłata od apelacji w wysokości 200 zł oraz wynagrodzenie profesjonalnego pełnomocnika ustalone w oparciu o rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 490).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.