Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2019/4/24

Wyrok
Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji)
z dnia 8 listopada 2018 r.
T-874/16

UZASADNIENIE

Dz.U.UE.C.2019.4.24/2

Wyrok Sądu z dnia 8 listopada 2018 r. - RA / Trybunał Obrachunkowy

(Sprawa T-874/16)( 1 )

Służba publiczna - Urzędnicy - Awans - Postępowanie w sprawie awansu (2016) - Decyzja o nieprzyznaniu stronie skarżącej awansu do grupy zaszeregowania AD 11 - Brak sprawozdania z oceny - Porównanie osiągnięć

Język postępowania: francuski

(2019/C 4/33)

(Dz.U.UE C z dnia 7 stycznia 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: RA (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi i T. Martin)

Strona pozwana: Trybunał Obrachunkowy Unii Europejskiej (przedstawiciele: C. Lesauvage, E. von Bardeleben i A. M. Cosciug, pełnomocnicy)

Przedmiot

Złożony na podstawie art. 270 TFUE wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 4 marca 2016 r., w której drodze Trybunał Obrachunkowy nie przyznał skarżącemu awansu do wyższej grupy zaszeregowania (AD 11) w postępowaniu w sprawie awansu (2016), poprzez nieumieszczenie jego nazwiska na liście urzędników awansowanych w postępowaniu w sprawie awansu (2016).

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność decyzji Trybunału Obrachunkowego dnia 4 marca 2016 r. o nieprzyznaniu RA awansu do grupy zaszeregowania AD 11 w postępowaniu w sprawie awansu (2016).

2) Trybunał Obrachunkowy zostaje obciążony całością kosztów postępowania.

1

Dz.U. C 46 z 13.2.2017.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/