Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2016/419/45

Postanowienie
Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji)
z dnia 16 września 2016 r.
T-87/15

UZASADNIENIE

Postanowienie Sądu z dnia 16 września 2016 r. - Aston Martin Lagonda/EUIPO (Przedstawienie osłony chłodnicy umiejscowionej na przodzie pojazdu silnikowego)

(Sprawa T-87/15)( 1 )

(Znak towarowy Unii Europejskiej - Wycofanie wniosku o rejestrację - Umorzenie postępowania)

Język postępowania: angielski

(2016/C 419/60)

(Dz.U.UE C z dnia 14 listopada 2016 r.)

Strony

Strona skarżąca: Aston Martin Lagonda Ltd (Gaydon, Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciele: D. Farnsworth, solicitor)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: H. O'Neill, pełnomocnik)

Przedmiot

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 11 grudnia 2014 r. (sprawa R 1797/2014-2), dotyczącą wniosku o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego skarżącej.

Sentencja

1) Postępowanie w sprawie skargi zostaje umorzone.

2) Aston Martin Lagonda Ltd pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

1

Dz.U. C 138 z 27.4.2015.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/