Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2012/13/11

Wyrok
Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji)
z dnia 23 listopada 2011 r.
T-82/09

UZASADNIENIE

Wyrok Sądu z dnia 23 listopada 2011 r. - Dennekamp przeciwko Parlamentowi

(Sprawa T-82/09)(1)

(Dostęp do dokumentów - Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 - Dokumenty dotyczące przynależności określonych członków Parlamentu Europejskiego do uzupełniającego systemu emerytalnego - Odmowa dostępu - Zarzut dotyczący ochrony życia prywatnego oraz integralności jednostki - Artykuł 8 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 45/2001 - Przekazywanie danych osobowych)

(2012/C 13/20)

Język postępowania: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 14 stycznia 2012 r.)

Strony

Strona skarżąca: Gert-Jan Dennekamp (Giethoorn, Niderlandy) (przedstawiciele: adwokaci O. Brouwer, A. Stoffer i T. Oeyen)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: początkowo N. Lorenz, H. Krück i D. Moore, następnie N. Lorenz i D. Moore, pełnomocnicy)

Interwenienci popierający żądania strony skarżącej: Królestwo Danii (przedstawiciele: B. Weis Foch, J. Bering Liisberg i S. Juul Jørgensen, pełnomocnicy); Republika Finlandii (przedstawiciele: J. Heliskoski i H. Leppo, pełnomocnicy); Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) (przedstawiciele: początkowo H. Hijmans i H. Kranenborg, następnie H. Kranenborg i I. Chatelier, pełnomocnicy)

Przedmiot

Stwierdzenie nieważności odmownej decyzji Parlamentu A(2008) 22050 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie przyznania skarżącemu dostępu do niektórych dokumentów dotyczących przynależności określonych posłów Parlamentu Europejskiego do uzupełniającego systemu ubezpieczeń emerytalnych

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Gert-Jan Dennekamp pokrywa własne koszty postępowania, jak również koszty poniesione przez Parlament Europejski.

3) Królestwo Danii, Republika Finlandii i Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) pokrywają własne koszty.

______

(1) Dz.U. C 102 z 1.5.2009.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/