T-760/17, MEESENBURG GROßHANDEL v. URZĄD UNII EUROPEJSKIEJ DS. WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ (EUIPO) - Wyrok Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji)

Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2019/155/41

Wyrok Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji) z dnia 20 marca 2019 r. T-760/17

UZASADNIENIE

Dz.U.UE.C.2019.155.41/1

Wyrok Sądu z dnia 20 marca 2019 r. - Meesenburg Großhandel/EUIPO (Triotherm+)

(Sprawa T-760/17)( 1 )

(Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego Triotherm+ - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Brak charakteru odróżniającego - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001] - Prawo do bycia wysłuchanym)

Język postępowania: niemiecki

(2019/C 155/48)

(Dz.U.UE C z dnia 6 maja 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Meesenburg Großhandel KG (Flensburg, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat D. Freiherr von Oldershausen)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: D. Walicka, pełnomocnik)

Przedmiot

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 13 września 2017 r. (sprawa R 1786/2016-1) dotyczącą rejestracji oznaczenia słownego Triotherm+ jako unijnego znaku towarowego.

Sentencja

1) Skarga zostaje w części odrzucona, a w pozostałym zakresie oddalona.

2) Meesenburg Großhandel KG zostaje obciążona kosztami postępowania.

1

Dz.U. C 22 z 22.1.2018.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/