T-725/17, CLESTRA HAUSERMAN v. PARLAMENT EUROPEJSKI - Wyrok Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji)

Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2019/164/44

Wyrok Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji) z dnia 26 marca 2019 r. T-725/17

UZASADNIENIE

Dz.U.UE.C.2019.164.44

Wyrok Sądu z dnia 26 marca 2019 r. - Clestra Hauserman/Parlament

(Sprawa T-725/17)( 1 )

(Zamówienia publiczne na roboty budowlane - Postępowanie przetargowe - Roboty dotyczące części "Ruchome przegrody - drzwi" projektu rozbudowy i modernizacji budynku im. Konrada Adenauera Parlamentu w Luksemburgu - Odrzucenie oferty jednego z oferentów - Udzielenie zamówienia innemu oferentowi - Obowiązek uzasadnienia - Rażąco niska oferta - Oczywisty błąd w ocenie - Odpowiedzialność pozaumowna)

Język postępowania: francuski

(2019/C 164/46)

(Dz.U.UE C z dnia 13 maja 2019 r.)

Strony

Stron a skarżąca: Clestra Hauserman (Illkirch Graffenstaden, Francja) (przedstawiciel: adwokat J. Gehin) Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: V. Naglič i B. Schäfer, pełnomocnicy)

Przedmiot

Po pierwsze, złożony na podstawie art. 263 TFUE wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu z dnia 24 sierpnia 2017 r., wydanej w przetargu INLO-D-UPIL-T-16-AO8 dotyczącym części 55 zatytułowanej "Ruchome przegrody - drzwi" projektu rozbudowy i modernizacji budynku im. Konrada Adenauera Parlamentu w Luksemburgu, o odrzuceniu oferty skarżącej i udzieleniu zamówienia innemu oferentowi, a po drugie, wniosek złożony na podstawie art. 268 TFUE o naprawienie poniesionej przez skarżącą szkody.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Clestra Hauserman pokrywa własne koszty i zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez Parlament Europejski.

1

Dz.U. C 13 z 15.1.2018.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/