Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2019/44/25

Wyrok
Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji)
z dnia 29 listopada 2018 r.
T-720/16

UZASADNIENIE

Dz.U.UE.C.2019.44.25

Wyrok Sądu z dnia 29 listopada 2018 r. - ARFEA / Komisja

(Sprawa T-720/16)( 1 )

Pomoc państwa - Rekompensata z tytułu świadczenia usług publicznych przyznana ze skutkiem wstecznym przez władze włoskie - Usługa w zakresie regionalnego pasażerskiego transportu autobusowego świadczona w latach 1997 - 1998 na podstawie koncesji - Decyzja uznająca pomoc za niezgodną z rynkiem wewnętrznym i nakazująca jej odzyskanie - Wyrok Altmark - Stosowanie przepisów prawa materialnego w czasie

Język postępowania: włoski

(2019/C 44/31)

(Dz.U.UE C z dnia 4 lutego 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Aziende riunite filovie ed autolinee Srl (ARFEA) (Alessandria, Włochy) (przedstawiciele: adwokaci M. Chiti, V. Angiolini i L. Formilan)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: L. Armati i D. Recchia, pełnomocnicy)

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji (UE) 2016/2084 z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie pomocy państwa SA.38132 (2015/C) (ex 2014/NN) - rekompensata z tytułu obowiązku świadczenia usługi publicznej dla Arfea (Dz.U. 2016, L 321, s. 57).

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Aziende riunite filovie ed autolinee Srl (ARFEA) zostaje obciążona kosztami postępowania.

1

Dz.U. C 441 z 28.11.2016.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/