Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2019/93/58

Wyrok
Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji)
z dnia 14 grudnia 2018 r.
T-7/18

UZASADNIENIE

Dz.U.UE.C.2019.93.58/1

Wyrok Sądu z dnia 14 grudnia 2018 r. - Inforsacom Logicalis/EUIPO (Business and technology working as one)

(Sprawa T-7/18)( 1 )

Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego Business and technology working as one - Znak towarowy tworzony przez slogan reklamowy - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Charakter opisowy - Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/1001

Język postępowania: niemiecki

(2019/C 93/74)

(Dz.U.UE C z dnia 11 marca 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Inforsacom Logicalis GmbH (Neu Isenburg, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci O. Spieker, A. Schönfleisch i M. Alber)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: D. Hanf i D. Walicka, pełnomocnicy).

Przedmiot

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 20 grudnia 2017 r. (sprawa R 808/2017-1) dotyczącą rejestracji oznaczenia słownego Business and technology working as one jako unijnego znaku towarowego.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Inforsacom Logicalis GmbH zostaje obciążona kosztami postępowania.

1

Dz.U. C 72 z 26.2.2018.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/