T-63/18, TORRO ENTERTAINMENT v. URZĄD UNII EUROPEJSKIEJ DS. WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ (EUIPO) - Wyrok Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji)

Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2019/131/43

Wyrok Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji) z dnia 14 lutego 2019 r. T-63/18

UZASADNIENIE

Dz.U.UE.C.2019.131.43

Wyrok Sądu z dnia 14 lutego 2019 r. - Torro Entertainment/EUIPO - Grupo Osborne (TORRO Grande MEAT IN STYLE)

(Sprawa T-63/18)( 1 )

(Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego TORRO Grande MEAT IN STYLE - Wcześniejsze słowne unijne znaki towarowe TORO - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001 - Obowiązek uzasadnienia - Artykuł 94 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia 2017/1001 - Obowiązek staranności - Artykuł 95 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001)

(2019/C 131/49)

Język postępowania: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 8 kwietnia 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Torro Entertainment (Płowdiw, Bułgaria) (przedstawiciel: adwokat A. Kostov)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: J. Crespo Carrillo i D. Walicka, pełnomocnicy)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO będąca interwenientem przed Sądem: Grupo Osborne, SA (El Puerto de Santa María, Hiszpania)

Przedmiot

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 20 grudnia 2017 r. (sprawa R 1776/2017-2) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Grupo Osborne a Torro Entertainment.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Torro Entertainment Ltd zostaje obciążona kosztami postępowania.

1

Dz.U. C 134 z 16.4.2018.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/