T-608/16, PA v. PARLAMENT EUROPEJSKI - Wyrok Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji)

Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2018/328/42

Wyrok Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji) z dnia 12 lipca 2018 r. T-608/16

UZASADNIENIE

Dz.U.UE.C2018.328.42

Wyrok Sądu z dnia 12 lipca 2018 r. - PA / Parlament

(Sprawa T-608/16) ( 1 )

(Służba publiczna - Urzędnicy - Sprawozdanie z oceny - Postępowanie w sprawie oceny za 2014 r. - Awans - Postępowanie w 2015 r. - Obowiązek uzasadnienia - Nadużycie władzy - Artykuł 41 ust. 1 karty praw podstawowych)

Język postępowania: francuski

(2018/C 328/57)

(Dz. U.UE.C z dnia 17 września 2018 r.)

Strony

Strona skarżąca: PA (przedstawiciel: adwokat C. Bernard-Glanz)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: L. Deneys i V. Montebello-Demogeot, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie na podstawie art. 270 TFUE mające na celu stwierdzenie nieważności, po pierwsze, sprawozdania z oceny skarżącego za 2014 r., w brzmieniu określonym ostatecznie w decyzji sekretarza generalnego Parlamentu z dnia 20 października 2015 r., po drugie, decyzji sekretarza generalnego Parlamentu z dnia 9 grudnia 2015 r. przyznającej mu punkt za osiągnięcia w 2014 r., po trzecie, decyzji Parlamentu, przekazanej personelowi tej instytucji w dniu 30 listopada

2015 r., o nieawansowaniu skarżącego do grupy zaszeregowania AST 11 w ramach postępowania w sprawie awansu w 2015 r. i w zakresie, w jakim zaistnieje taka potrzeba, stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu z dnia 9 czerwca

2016 r. oddalającej zażalenie skarżącego z dnia 21 stycznia 2016 r.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) PA zostaje obciążony kosztami postępowania.

1

) Dz. U. C 364 z 3.10.2016 (sprawa początkowo zarejestrowana przed Sądem do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej pod sygnaturą F-38/16 i przekazana Sądowi Unii Europejskiej w dniu 1.9.2016 r.).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/