Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2012/13/14

Wyrok
Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji)
z dnia 22 listopada 2011 r.
T-561/10

UZASADNIENIE

Wyrok Sądu z dnia 22 listopada 2011 r. - LG Electronics przeciwko OHIM (DIRECT DRIVE)

(Sprawa T-561/10)(1)

(Wspólnotowy znak towarowy - Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego DIRECT DRIVE - Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji - Charakter opisowy i brak charakteru odróżniającego - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

(2012/C 13/29)

Język postępowania: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 14 stycznia 2012 r.)

Strony

Strona skarżąca: LG Electronics, Inc. (Seul, Korea Południowa) (przedstawiciel: adwokat M. Graf)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: V. Melgar, pełnomocnik)

Przedmiot

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 22 września 2010 r. (sprawa R 1027/2010-2) dotyczącą rejestracji oznaczenia słownego DIRECT DRIVE jako wspólnotowego znaku towarowego.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) LG Electronics, Inc. zostaje obciążona kosztami postępowania.

______

(1) Dz.U. C 38 z 5.2.2011.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/