Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2012/13/12

Wyrok
Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji)
z dnia 23 listopada 2011 r.
T-514/09

UZASADNIENIE

Wyrok Sądu z dnia 23 listopada 2011 r. - bpost przeciwko Komisji

(Sprawa T-514/09)(1)

(Zamówienia publiczne na usługi - Procedura przetargowa UP - Codzienny transport i kolportaż Dziennika Urzędowego, książek, innych periodyków i publikacji - Odrzucenie oferty jednego oferenta i podjęcie decyzji o udzieleniu zamówienia innemu oferentowi - Kryteria udzielenia zamówienia - Obowiązek uzasadnienia - Oczywisty błąd w ocenie - Odpowiedzialność pozaumowna)

(2012/C 13/22)

Język postępowania: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 14 stycznia 2012 r.)

Strony

Strona skarżąca: bpost NV van publiek recht, dawniej De Post NV van publiek recht (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci R. Martens, B. Schutyser i A. Van Vaerenbergh) Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: E. Manhaeve i N. Bambara, pełnomocnicy, wspierani przez adwokata P. Wytincka)

Przedmiot

Po pierwsze, żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Urzędu Publikacji Unii Europejskiej, przekazanej pismem z dnia 17 grudnia 2009 r., w sprawie odrzucenia oferty złożonej przez skarżącą w ramach procedury o udzielenie zamówienia publicznego nr 10234 dotyczącego codziennego transportu i kolportażu Dziennika Urzędowego, książek, innych periodyków i publikacji (Dz.U. 2009/S 176-253034), jak również decyzji o udzieleniu zamówienia innemu oferentowi, oraz, po drugie, żądanie naprawienia szkody.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) bpost NV van publiek recht zostaje obciążona kosztami postępowania, w tym kosztami związanymi z postępowaniem w przedmiocie zastosowania środka tymczasowego.

______

(1) Dz.U. C 51 z 27.2.2010.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/