Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2016/419/41

Wyrok
Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji)
z dnia 5 października 2016 r.
T-395/15 P

UZASADNIENIE

Wyrok Sądu z dnia 5 października 2016 r. - ECDC/CJ

(Sprawa T-395/15 P)( 1 )

(Odwołanie - Służba publiczna - Personel kontraktowy - Umowa na czas określony - Rozwiązanie - Utrata zaufania - Prawo do bycia wysłuchanym)

Język postępowania: angielski

(2016/C 419/53)

(Dz.U.UE C z dnia 14 listopada 2016 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (przedstawiciele: J. Mannheim i A. Daume, pełnomocnicy, wspierani przez adwokatów D. Waelbroecka i A. Durona)

Druga strona postępowania: CJ (Agios Stefanos, Grecja) (przedstawiciel: adwokat V. Kolias)

Przedmiot

Odwołanie mające na celu częściowe uchylenie wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (druga izba) z dnia 29 kwietnia 2015 r., CJ/ECDC (F-159/12 i F-161/12, EU:F:2015:38).

Sentencja

1) Odwołanie zostaje oddalone.

2) Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) zostaje obciążone kosztami postępowania.

1

Dz.U. C 311 z 21.9.2015.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/