Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2016/419/46

Postanowienie
Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji)
z dnia 26 września 2016 r.
T-382/15

UZASADNIENIE

Postanowienie Sądu z dnia 26 września 2016 r. - Greenpeace Energy i in./Komisja

(Sprawa T-382/15)( 1 )

(Skarga o stwierdzenie nieważności - Pomoc państwa - Energia jądrowa - Pomoc na rzecz elektrowni jądrowej Hinkley Point C - Kontrakt na transakcje różnicowe, umowa z sekretarzem stanu orazgwarancja kredytowa - Decyzja uznająca pomoc za zgodną z rynkiem wewnętrznym - Brak istotnego wpływu na pozycję konkurencyjną - Brak indywidualnego oddziaływania - Niedopuszczalność)

Język postępowania: niemiecki

(2016/C 419/61)

(Dz.U.UE C z dnia 14 listopada 2016 r.)

Strony

Strona skarżąca: Greenpeace Energy eG (Hamburg, Niemcy) oraz 9 innych skarżących, których nazwy zostały wskazane w załączniku do postanowienia (przedstawiciele: adwokaci D. Fouquet i J. Nysten)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: É. Gippini Fournier, T. Maxian Rusche i P. Němečková, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie wniesione na podstawie art. 263 TFUE, zmierzające do stwierdzenia nieważności decyzji Komisji (UE) 2015/658 z dnia 8 października 2014 r. w sprawie środka pomocy SA.34947 (2013/C) (ex 2013/N), który Zjednoczone Królestwo planuje wdrożyć w celu wsparcia elektrowni jądrowej Hinkley Point C (Dz.U. 2015, L 109, s. 44).

Sentencja

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

2) Postępowanie w przedmiocie wniosków NNB Generation Company Limited, Republiki Słowackiej, Węgier, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Republiki Francuskiej, Republiki Czeskiej oraz Rzeczpospolitej Polskiej o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenientów zostaje umorzone.

3) Greenpeace Energy eG oraz inni skarżący, których nazwy zostały wskazane w załączniku pokrywają własne koszty oraz koszty poniesione przez Komisję Europejską, z wyjątkiem kosztów dotyczących wniosków o dopuszczenie do postępowania w charakterze interwenientów.

4) Greenpeace Energy oraz inni skarżący, których nazwy zostały wskazane w załączniku, Komisja, NNB Generation Company Limited, Republika Słowacka, Węgry, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Republika Francuska, Republika Czeska oraz Rzeczpospolita Polska pokrywają własne koszty dotyczące wniosków o dopuszczenie do postępowania w charakterze interwenientów.

1

Dz.U. C 337 z 12.10.2015.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/