T-368/19, DATENLOTSEN INFORMATIONSSYSTEME v. KOMISJA EUROPEJSKA - Postanowienie Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji)

Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2020/137/50

Postanowienie Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji) z dnia 2 marca 2020 r. T-368/19

UZASADNIENIE

Dz.U.UE.C.2020.137.50/1

Postanowienie Sądu z dnia 2 marca 2020 r. - Datenlotsen Informationssysteme / Komisja

(Sprawa T-368/19)( 1 )

[Pomoc państwa - Ulgi podatkowe i finansowanie ze środków publicznych - Skarga - Decyzja o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego - Skarga na bezczynność - Zajęcie stanowiska przez Komisję stanowiące koniec bezczynności - Decyzja o zamknięciu formalnego postępowania wyjaśniającego - Umorzenie postępowania]

Język postępowania: niemiecki

(2020/C 137/78)

(Dz.U.UE C z dnia 27 kwietnia 2020 r.)

Strony

Strona skarżąca: Datenlotsen Informationssysteme GmbH (Hamburg, Niemcy) (przedstawiciel: T. Lübbig, Rechtsanwalt) Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: K. Herrmann i K. Blanck, pełnomocnicy)

Przedmiot

Oparte na art. 265 TFUE i zmierzające do stwierdzenia, że Komisja, w następstwie skargi złożonej w dniu 15 marca 2012 r., nie zamknęła w rozsądnym terminie, z naruszeniem prawa, formalnego postępowania wyjaśniającego wydając decyzję na podstawie art. 108 ust. 2 TFUE lub art. 9 ust. 1 rozporządzenia Rady (Ue) 2015/1589 z dnia 13 lipca 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 108 [TFUE] (Dz.U. 2015, L 248, s. 9).

Sentencja

1) Postępowanie w przedmiocie skargi zostaje umorzone.

2) Komisja Europejska pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Datenlotsen Informationssysteme GmbH.

1

Dz.U. C 270 z 12.8.2019.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/