Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2019/328/59

Postanowienie
Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji)
z dnia 15 lipca 2019 r.
T-367/19 R

UZASADNIENIE

Dz.U.UE.C.2019.328.59/1

Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 15 lipca 2019 r. - Camerin/Komisja

(Sprawa T-367/19 R)

(Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych - Służba publiczna - Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych - Brak pilnego charakteru)

Język postępowania: angielski

(2019/C 328/68)

(Dz.U.UE C z dnia 30 września 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Laure Camerin (Bastia, Francja) (przedstawiciel: adwokat M. Casado García Hirschfeld)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: G. Berscheid, T.S. Bohr i D. Milanowska, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie na podstawie art. 278 i 279 TFUE, po pierwsze, zawieszenia wykonania decyzji Urzędu Administracji i Wypłacania Należności Indywidualnych z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wykonania zajęcia świadczeń emerytalnych skarżącej i, po drugie, przyjęcia środków tymczasowych zapewniających, by kwoty podlegające zajęciu nie przekroczyły miesięcznej kwoty odpowiadającej zasadniczemu wynagrodzeniu urzędnika na najniższym stopniu w grupie zaszeregowania AST 1.

Sentencja

1) Wniosek w przedmiocie środka tymczasowego zostaje oddalony.

2) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/