Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2019/35/21

Wyrok
Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji)
z dnia 21 listopada 2018 r.
T-339/17

UZASADNIENIE

Dz.U.UE.C.2019.35.21/2

Wyrok Sądu z dnia 21 listopada 2018 r. - Shenzhen Jiayz Photo Industrial / EUIPO - Seven (SEVENOAK)

(Sprawa T-339/17)( 1 )

Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego SEVENOAK - Wcześniejszy graficzny międzynarodowy znak towarowy 7seven - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Język postępowania: angielski

(2019/C 35/26)

(Dz.U.UE C z dnia 28 stycznia 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Shenzhen Jiayz Photo Industrial Ltd (Shenzhen, Chiny) (przedstawiciel: adwokat M. de Arpe Tejero)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: A. Lukošiūtė, pełnomocnik)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO będąca interwenientem przed Sądem: Seven SpA (Leinì, Włochy) (przedstawiciel: adwokat L. Trevisan)

Przedmiot

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 23 marca 2017 r. (sprawa R 1326/2016-1) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Seven a Shenzhen Jiayz Photo Industrial.

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 23 marca 2017 r. (sprawa R 1326/2016-1).

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

3) EUIPO pokrywa, poza własnymi kosztami, osiem dziesiątych kosztów poniesionych przez Shenzhen Jiayz Photo Industrial Ltd.

4) Seven SpA pokrywa, poza własnymi kosztami, jedną dziesiątą kosztów poniesionych przez Shenzhen Jiayz Photo Industrial.

5) Shenzhen Jiayz Photo Industrial pokrywa jedną dziesiątą własnych kosztów.

1

Dz.U. C 239 z 24.7.2017.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/