Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2016/419/39

Wyrok
Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji)
z dnia 29 września 2016 r.
T-335/15

UZASADNIENIE

Wyrok Sądu z dnia 29 września 2016 r. - Universal Protein Supplements/EUIPO (Przedstawienie kulturysty)

(Sprawa T-335/15)( 1 )

[Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie graficznego znaku towarowego Unii Europejskiejprzedstawiającego kulturystę - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Charakter opisowy -Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

Język postępowania: angielski

(2016/C 419/49)

(Dz.U.UE C z dnia 14 listopada 2016 r.)

Strony

Strona skarżąca: Universal Protein Supplements Corp. (New Brunswick, New Jersey, Stany Zjednoczone) (przedstawiciel: S. Malynicz, barrister)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: H. O'Neill i A. Folliard-Monguiral, pełnomocnicy)

Przedmiot

Skarga na decyzję Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 6 marca 2015 r. (sprawa R 2958/2014-5), dotyczącą wniosku o rejestrację znaku graficznego przedstawiającego kulturystę jako znaku towarowego Unii Europejskiej.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Universal Protein Supplements Corp. pokrywa koszty postępowania.

1

Dz.U. C 279 z 24.8.2015.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/