Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2012/13/10

Wyrok
Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji)
z dnia 23 listopada 2011 r.
T-320/07

UZASADNIENIE

Wyrok Sądu z dnia 23 listopada 2011 r. - Jones i in. przeciwko Komisji

(Sprawa T-320/07)(1)

(Traktat EWWiS - Dostawa węgla przeznaczonego dla przemysłu wytwarzania energii elektrycznej Zjednoczonego Królestwa - Odrzucenie skargi do Komisji, w której podniesiono stosowanie dyskryminujących cen zakupu - Uprawnienie Komisji dotyczące stosowania, na podstawie rozporządzenia WE nr 1/2003, art. 4 lit. b) EWWiS po wygaśnięciu traktatu EWWiS - Ocena interesu wspólnotowego - Obowiązki w zakresie badania skargi - Oczywisty błąd w ocenie)

(2012/C 13/18)

Język postępowania: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 14 stycznia 2012 r.)

Strony

Strona skarżąca: Daphne Jones (Neath, Zjednoczone Królestwo); Glen Jones (Neath); i Fforch-Y-Garon Coal Co. Ltd (Neath) (przedstawiciele: D. Jeffreys i S. Llewellyn Jones, solicitors)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: V. Di Bucci i J. Samnadda, pełnomocnicy)

Interwenienci popierający stronę pozwaną: Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (przedstawiciele: początkowo E. Jenkinson, następnie C. Gibbs i V. Jackson, a wreszcie S. Hathaway, pełnomocnicy, wspierani przez J. Flynna, QC); E.ON UK plc (Coventry, Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciel: P. Lomas, solicitor); i International Power plc (Londyn, Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciele: D. Anderson, QC, M. Chamberlain, barrister, S. Lister i D. Harrison, solicitors)

Przedmiot

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji SG Greffe (2007) D/203626 z dnia 18 czerwca 2007 r. wydanej na podstawie art. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 773/2004 z dnia 7 kwietnia 2004 r. odnoszącego się do prowadzenia przez Komisję postępowań zgodnie z art. 81 [WE] i art. 82 [WE] (Dz.U. L 123, s. 18) odrzucającej skargę skarżących do Komisji, dotyczącą naruszenia postanowień traktatu EWWiS (sprawa COMP/37.037 - SWSMA).

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Komisja Europejska pokrywa, poza własnymi kosztami, koszty poniesione przez Glena Jonesa i Daphne Jones oraz koszty poniesione przez Fforch-Y-Garon Coal Co. Ltd.

3) Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, E.ON UK plc i International Power plc pokrywają własne koszty.

______

(1) Dz.U. C 247 z 20.10.2007.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/