Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2012/13/11

Wyrok
Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji)
z dnia 24 listopada 2011 r.
T-296/09

UZASADNIENIE

Wyrok Sądu z dnia 24 listopada 2011 r. - EFIM przeciwko Komisji

(Sprawa T-296/09)(1)

(Konkurencja - Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki - Nadużycie pozycji dominującej - Rynek naboi do drukarek - Decyzja w sprawie oddalenia skargi do Komisji - Brak wystarczającego interesu wspólnotowego)

(2012/C 13/21)

Język postępowania: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 14 stycznia 2012 r.)

Strony

Strona skarżąca: European Federation of Ink and Ink Cartridge Manufacturers (EFIM) (Kolonia, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat D. Ehle)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: A. Antoniadis i A. Biolan, pełnomocnicy, wspierani przez adwokata W. Berga)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Lexmark International Technology SA (Meyrin, Szwajcaria) (przedstawiciele: adwokat R. Snelders i G. Eclair-Heath, solicitor)

Przedmiot

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji C(2009) 4125 z dnia 20 maja 2009 r. oddalającej skargę w sprawie COMP/C-3/39.391, dotyczącą rzekomych naruszeń art. 81 WE i 82 WE przez Hewlett-Packard, Lexmark, Epson i Canon na rynku naboi do drukarek

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Federation of Ink and Ink Cartridge Manufacturers (EFIM) pokrywa własne koszty, a także koszty Komisji Europejskiej.

3) Lexmark International Technology SA ponosi własne koszty.

______

(1) Dz.U. C 256 z 24.10.2009.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/