Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2012/13/13

Wyrok
Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji)
z dnia 22 listopada 2011 r.
T-275/10

UZASADNIENIE

Wyrok Sądu z dnia 22 listopada 2011 r. - mPAY24 przeciwko OHIM - Ultra (MPAY24)

(Sprawa T-275/10)(1)

(Wspólnotowy znak towarowy - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku - Słowny wspólnotowy znak towarowy MPAY24 - Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji - Charakter opisowy - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 - Sprostowanie decyzji przez izbę odwoławczą - Akt nieistniejący - Zasada 53 rozporządzenia (WE) nr 2868/95)

(2012/C 13/26)

Język postępowania: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 14 stycznia 2012 r.)

Strony

Strona skarżąca: mPAY24 GmbH (Wiedeń, Austria) (przedstawiciele: adwokaci H.G. Zeiner i S. Di Natale)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: A. Folliard-Monguiral, pełnomocnik)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również: Ultra d.o.o. Proizvodnja elektronskih naprav (Zagorje ob Savi, Słowenia)

Przedmiot

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 22 marca 2010 r. (sprawa R 1102/2008-1) dotyczącą postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku pomiędzy Ultra d.o.o. Proizvodnja elektronskih naprav a mPAY24 GmbH.

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 22 marca 2010 r. (sprawa R 1102/2008-1).

2) OHIM zostaje obciążony kosztami postępowania.

______

(1) Dz.U. C 234 z 28.8.2010.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/