Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2012/13/13

Wyrok
Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji)
z dnia 23 listopada 2011 r.
T-216/10

UZASADNIENIE

Wyrok Sądu z dnia 23 listopada 2011 r. - Monster Cable Products przeciwko OHIM - Live Nation (Music) UK (MONSTER ROCK)

(Sprawa T-216/10)(1)

(Wspólnotowy znak towarowy - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego MONSTER ROCK - Wcześniejszy krajowy znak towarowy MONSTERS OF ROCK - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Podobieństwo towarów - Podobieństwo oznaczeń - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

(2012/C 13/25)

Język postępowania: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 14 stycznia 2012 r.)

Strony

Strona skarżąca: Monster Cable Products, Inc. (Brisbane, Kalifornia, Stany Zjednoczone) (przedstawiciele: adwokaci W. Baron von der Osten-Sacken, O. Günzel i A. Wenninger-Lenz)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: R. Pethke, pełnomocnik)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również, interwenient przed Sądem: Live Nation (Music) UK Ltd (Londyn, Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciele: S. Malynicz, barrister, S. Britton i J. Summers, solicitors)

Przedmiot

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 24 lutego 2010 r. (sprawa R 216/2009-1) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu pomiędzy Live Nation (Music) UK Ltd a Monster Cable Products, Inc.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Monster Cable Products, Inc. zostaje obciążona kosztami postępowania.

______

(1) Dz.U. C 195 z 17.7.2010.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/