Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2018/427/77

Postanowienie
Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji)
z dnia 4 września 2018 r.
T 194/18

UZASADNIENIE

Dz.U.UE.C.2018.427.77/2

Postanowienie Sądu z dnia 4 września 2018 r. - Rewe-Beteiligungs-Holding International / EUIPO - Wessanen Benelux (BonNatura)

(Sprawa T-194/18)( 1 )

Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Wycofanie sprzeciwu - Umorzenie postępowania

Język postępowania: angielski

(2018/C 427/104)

(Dz.U.UE C z dnia 26 listopada 2018 r.)

Strony

Strona skarżąca: Rewe-Beteiligungs-Holding International GmbH (Kolonia, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci S. Brandstätter, M. Kinkeldey i J. Rosenhäger)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: A. Sesma Merino i J. Ivanauskas, pełnomocnicy)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO: Wessanen Benelux BV (Amsterdam, Niderlandy)

Przedmiot

Skarga na decyzję Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 8 stycznia 2018 r. (sprawa R 949/2017-5) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Wessanen Benelux a Rewe-Beteiligungs-Holding International.

Sentencja

1) Postępowanie w przedmiocie skargi zostaje umorzone.

2) Rewe-Beteiligungs-Holding International GmbH pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

1

Dz.U. C 166 z 14.5.2018.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/