Orzeczenia sądów
Opublikowano: Dz.U.UE.C.2019/328/52

Postanowienie
Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji)
z dnia 9 lipca 2019 r.
T-158/18

UZASADNIENIE

Dz.U.UE.C.2019.328.52/2

Postanowienie Sądu z dnia 9 lipca 2019 r. - Scaloni i Figini/Komisja

(Sprawa T-158/18)( 1 )

(Skarga o odszkodowanie - Restrukturyzacja i uporządkowana likwidacja instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych - Dyrektywa 2014/59/UE i rozporządzenie (UE) nr 806/2014 - Pomoc państwa - Uchybienie wymogom formalnym - Artykuł 76 lit. d) regulaminu postępowania - Oczywista niedopuszczalność)

Język postępowania: włoski

(2019/C 328/59)

(Dz.U.UE C z dnia 30 września 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Mario Scaloni (Ankona, Włochy) i Ennio Figini (Chiaravalle, Włochy) (przedstawiciel: adwokat P. Putti) Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: D. Recchia, A. Steiblytė i K.P. Wojcik)

Interwenienci popierający stronę pozwaną: Parlament Europejski (przedstawiciele: L. Visaggio i M. Sammut, pełnomocnicy), Rada Uni i Europejskiej (przedstawiciele: E. Rebasti i J. Bauerschmidt, pełnomocnicy)

Przedmiot

Oparte na art. 268 TFUE żądanie naprawienia szkód majątkowych poniesionych rzekomo przez skarżących w wyniku odmówienia przez Komisję zezwolenia Republice Włoskiej na wdrożenie pomocy państwa na rzecz Banca delle Marche.

Sentencja

1) Skarga zostaje odrzucona.

2) Mario Scaloni i Ennio Figini pokrywają własne koszty oraz koszty poniesione przez Komisję Europejską.

3) Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej pokrywają własne koszty.

1

Dz.U. C 152 z 30.4.2018.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/