Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 59060

Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 2003.12.31) w Szczecinie
z dnia 8 czerwca 2000 r.
SA/Sz 614/99

UZASADNIENIE

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny - Ośrodek Zamiejscowy w Szczecinie, po rozpoznaniu w dniu 8 czerwca 2000 r. sprawy ze skargi Józefa C. i Bożeny Cz. - Spółki Cywilnej C.-B. - Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne w K. na decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie - Ośrodek Zamiejscowy w K. z dnia 4 marca 1999 r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług:

oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne C.-B. Spółka Cywilna - Józef C. i Bożena Cz. wniosło skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego domagając się uchylenia decyzji Izby Skarbowej w Szczecinie - Ośrodek Zamiejscowy w K. z dnia 4 marca 1999 r. uchylającej decyzję inspektora kontroli skarbowej w całości i umarzającej postępowanie w sprawie zobowiązania w podatku od towarów i usług za wrzesień 1997 r.

Z uzasadnienia decyzji Izby Skarbowej wynika, że nie podziela ona stanowiska zawartego w decyzji inspektora kontroli skarbowej z dnia 28 grudnia 1998 r. nr (...) co do tego, że obowiązek podatkowy Spółki w podatku od towarów i usług powstał we wrześniu 1997 r., jak to przyjął inspektor kontroli skarbowej. Zdaniem Izby Skarbowej obowiązek podatkowy powstał natomiast w październiku 1997 r.

Zdaniem strony skarżącej, mimo że zgadza się z rozstrzygnięciem organu odwoławczego uchylającym decyzję inspektora kontroli skarbowej i umarzającym postępowanie w sprawie zobowiązania podatkowego za wrzesień 1997 r., decyzja ta narusza prawo z uwagi na pogląd wyrażony w uzasadnieniu decyzji sugerujący, że zobowiązanie podatkowe Spółki powstało w październiku 1997 r., a tymczasem w ocenie strony skarżącej jej obowiązek podatkowy powstał w listopadzie 1997 r.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga nie jest zasadna.

W ocenie sądu zaskarżona decyzja nie narusza prawa. Zasadnie bowiem organ odwoławczy stwierdził, że obowiązek podatkowy po stronie Spółki nie powstał we wrześniu 1997 r. Strona skarżąca nie sprzeciwia się też podjętemu przez organ odwoławczy rozstrzygnięciu, uważa jednak, że pogląd wyrażony w tej decyzji co do tego, że obowiązek podatkowy Spółki powstał w innym miesiącu niż określony w uchylonej decyzji, narusza prawo. Z poglądem tym nie można się zgodzić. Bez znaczenia dla interesu prawnego strony pozostaje pogląd organu odwoławczego dotyczący innego miesiąca niż ten, którego dotyczy zaskarżona decyzja. Z uwagi na miesięczny okres rozliczenia się podatnika z urzędem skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług i związany z tym faktem obowiązek ewentualnego wydania decyzji za jeden miesiąc podatkowy, stronie skarżącej przysługiwać będzie prawo zaskarżenia decyzji dotyczącej każdego miesiąca, jeżeli urząd skarbowy czy inspektor skarbowy określi zobowiązanie podatkowe Spółki w inny sposób, niż uczyniła to sama Spółka, a w jej ocenie decyzja taka będzie niezgodna z obowiązującym prawem.

A zatem skoro Spółka zgadza się z rozstrzygnięciem organu odwoławczego co do tego, że obowiązek podatkowy w spornej kwestii nie powstał we wrześniu 1997 r., a także zgadza się ze stanowiskiem uzasadniającym pogląd, iż moment powstania obowiązku podatkowego nie może być określony na wrzesień 1997 r., to zarzuty podniesione w skardze należy ocenić jako niezasadne w niniejszej sprawie.

Z tej przyczyny sąd na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 ze zm.) oddalił skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.