Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 28947

Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 2003.12.31) w Szczecinie
z dnia 28 listopada 1996 r.
SA/Sz 2543/95

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Marian Jaździński.

Sędziowie NSA: Kazimiera Sobocińska (spr.), Zofia Przegalińska.

Protokolant: Jolanta Koprowska.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga nie może być uwzględniona nie ma bowiem podstaw do uznania zaskarżonej decyzji za sprzeczną z prawem.

Zarzut skargi wskazuje na naruszenie art. 20 ustawy VAT, zapewne wskutek omyłki, bowiem z przytoczonych twierdzeń i całokształtu okoliczności wynika, że chodzi o przepis art. 25 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy. Przepis ten stanowi, że obniżenia kwoty lub zwrotu podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów lub usług służących do wytworzenia lub odsprzedaży towarów bądź świadczenia usług zwolnionych od podatku.

Termoregulatory, jak trafnie uznały organy podatkowe, stanowią element substancji mieszkaniowej, a ich zainstalowanie w mieszkaniach lokatorów stanowi usługę mieszkaniową nieodpłatną KU-74 wg pozycji nr 6 załącznika nr 1 do ustawy.

Dostawa energii cieplnej (KU-72 zał nr 1) dotyczy jedynie czystego dostarczania energii.

Z tych przyczyn w świetle art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT nie było podstaw do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu termostatów. Ponadto, jak wynika z ustaleń kontroli, Spółdzielnia otrzymała w 1993 r. dotacje z budżetu do zakupionych termostatów wg wartości brutto, a więc z podatkiem naliczonym.

Zarzut naruszenia art. 172 kpa nie ma istotnego znaczenia. Naruszenie dwumiesięcznego terminu załatwienia sprawy w postępowaniu odwoławczym ma tylko ten skutek, że powoduje wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji z mocy prawa (art. 173 § 2 kpa) oraz otwiera stronie możliwość skorzystania ze środków przewidzianych w art. 37 kpa, a w dalszej kolejności możliwość skargi na bezczynność organu (art. 17 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym).

W tym stanie wobec braku uzasadniających podstaw do uwzględnienia skarg Sąd orzekł jak w sentencji (art. 27 ust. 1 ustawy z 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym - Dz. U. Nr 74, poz. 368 z późn. zm.).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.