Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 60524

Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 2003.12.31) w Szczecinie
z dnia 8 listopada 2000 r.
SA/Sz 1286/99

UZASADNIENIE

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny Ośrodek Zamiejscowy w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2000 r. sprawy ze skargi Spółdzielni Pracy Krawieckiej "E." w S. na decyzję Izby Skarbowej w S. z dnia 24 czerwca 1999 r. Nr […] w przedmiocie podatku od towarów i usług

- oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Izba Skarbowa w S. decyzją z dnia 24 czerwca 1999 r. wydaną w postępowaniu odwoławczym, utrzymała w mocy decyzję Pierwszego Urzędu Skarbowego w S. z dnia 23 marca 1999 r., mocą którego organ ten, określił zobowiązanie podatkowe Spółdzielni Pracy Krawieckiej "E." w S. w podatku od towarów i usług za sierpień 1998 r. w kwocie 1.376 zł będącej zaległością podatkową oraz ustalił dodatkowe zobowiązanie podatkowe w kwocie 3.234 zł.

Za podstawę prawną rozstrzygnięcia powołano przepisy art. 5, art. 10 ust. 2, art. 19 ust. 3, art. 27 ust. 4, 5, 6 ustawy z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) oraz § 54 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 15 grudnia 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług… (Dz. U. Nr 156, poz. 1024 z późn. zm.).

W zakresie stanu faktycznego ustalono, że spółdzielnia w sierpniu 1998 r. zawyżyła podatek naliczony o kwotę 10.781,11 zł przez to, że ujęła w ewidencji i w rozliczeniu podatkowym za ten miesiąc podatek naliczony wynikający z faktury VAT Nr […] z dnia 28 sierpnia 1998 r., której oryginał otrzymała w dniu 3 września 1998 r. Powyższe stanowiło naruszenie art. 19 ust. 3 ustawy VAT, który stanowi, że obniżenie kwoty podatku należnego następuje w rozliczeniu za miesiąc, w którym podatnik otrzymał fakturę albo w miesiącu następnym. Zgodnie zaś z art. 19 ust. 3a obniżenie, o którym mowa w ust. 1 i 3 nie może nastąpić wcześniej niż w miesiącu otrzymania przez nabywcę towaru. Natomiast § 54 ust. 3 powołanego rozporządzenia Ministra Finansów przewiduje, że podstawą do obniżenia przez nabywcę kwoty podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego stanowią wyłącznie oryginały faktur lub faktur korygujących albo ich duplikaty, o których mowa w § 55. Ponieważ spółdzielnia otrzymała oryginał faktury we wrześniu 1998 r., a towar w sierpniu 1998 r., prawo do odliczenia wynikającego z niej podatku naliczonego mogła - stosownie do powołanych przepisów - zrealizować w rozliczeniu za wrzesień albo październik 1998 r. Przedwczesne odliczenie tego podatku wymagało korekty decyzyjnej oraz obciążenia dodatkowym zobowiązaniem.

Od decyzji izby skarbowej spółdzielnia wniosła skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego domagając się jej uchylenia jako wydanej z naruszeniem prawa materialnego. Zdaniem skarżącej miała ona prawo do odliczenia podatku naliczonego w fakturze Nr […] w sierpniu 1998 r. gdyż był to miesiąc otrzymania towaru jak i miesiąc wystawienia faktury. W sierpniu 1998 r. dostawca naliczył i odprowadził należny z tej faktury podatek, zatem spółdzielnia mogła go odliczyć bez uszczerbku dla budżetu państwa, zwłaszcza że również w sierpniu 1998 r. otrzymała przedmiotową fakturę drogą faksu. Ponadto, skoro oryginał faktury poprzedzony faksem, znajdował się w spółdzielni począwszy od 3 września 1998 r., to nic nie stoi na przeszkodzie - zdaniem spółdzielni - stwierdzeniu, że odliczenie dokonane w rozliczeniu za miesiąc sierpień 1998 r. nastąpiło na podstawie oryginału faktury. Stanowisko organów podatkowych skarżąca ocenia jako wyjątkowo krzywdzące.

W odpowiedzi na skargę izba skarbowa wniosła o jej oddalenie podtrzymując dotychczasowe stanowisko.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga nie jest zasadna, gdyż zaskarżona decyzja jest zgodna z prawem.

Jednoznaczna treść przepisu art. 19 ust. 3 ustawy VAT nie pozostawia wątpliwości co do tego, że przysługujące prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług (ust. 1) podatnik może zrealizować tylko w rozliczeniu za miesiąc, w którym otrzymał fakturę, albo w miesiącu następnym. Nie ma również wątpliwości co do tego, że podstawą odliczenia może być tylko - w omawianym przypadku - otrzymany oryginał faktury, co wynika z § 54 ust. 3 powołanego rozporządzenia wykonawczego Ministra Finansów wydanego na podstawie upoważnienia ustawowego z art. 32 ust. 5. Bez znaczenia prawnego zatem jest fakt otrzymania w sierpniu 1998 r. towaru oraz faktury drogą faksu (jest to kserokopia), skoro oryginał faktury spółdzielnia otrzymała we wrześniu 1998 r. i odliczenia naliczonego w niej podatku mogła dokonać w rozliczeniu za wrzesień albo październik 1998 r. Nie ma także znaczenia prawnego fakt, że dostawca - jak twierdzi skarżąca - naliczył i odprowadził podatek należny w sierpniu 1998 r., bowiem przepisy ustawy nie przewidują możliwości wcześniejszego odliczenia podatku naliczonego w zależności od tego kiedy dostawca odprowadzi podatek należny. Jest to sytuacja obojętna prawnie dla uprawnienia podatnika odliczającego podatek naliczony.

Przepis art. 19 ust. 3a ustawy VAT nie miał zastosowania w sprawie gdyż dotyczy sytuacji gdy otrzymanie towaru następuje później niż otrzymanie faktury, a nie sytuacji odwrotnej.

Reasumując organy podatkowe obu instancji trafnie i zgodnie z powołanymi przepisami uznały, że skarżąca przedwcześnie odliczyła podatek naliczony z omawianej faktury naruszając przepis art. 19 ust. 3 ustawy VAT. Skutkiem tego było zawyżenie podatku naliczonego za sierpień 1998 r. wymagające korekty decyzyjnej oraz obciążenia dodatkowym zobowiązaniem podatkowym.

Skarga jako nieuzasadniona podlega oddaleniu na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.