Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 28948

Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 2003.12.31) w Rzeszowie
z dnia 3 grudnia 1996 r.
SA/Rz 1323/95

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA H. Rydzik.

Sędziowie: NSA del. SSW Z. Cypryś, M. Piórkowska (spr.).

Protokolant: st. ref. M. Kuźniar.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 16, art. 196 i art. 207 k.p.a. przy zast. art. 68 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368) sąd administracyjny kontroluje zaskarżone decyzje administracyjne w zakresie ich legalności, rozumianej jako zgodność tych aktów z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i do tych jedynie kwestii ograniczają się rozważania sądu w sprawie objętej skargą. Skarga nie zasługuje na uwzględnienie albowiem zaskarżona decyzja nie narusza prawa.

Podatek od spadków i darowizn wprowadzony ustawą z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. Nr 45, poz. 207 z późn. zm.), należy do typowych podatków majątkowych, wymierzonych od przyrostu substancji majątkowej, nabytej w sposób nieodpłatny. Jego podatnikami są obecnie tylko osoby fizyczne, które nabywają własność rzeczy znajdujących się w Polsce lub praw majątkowych wykonywanych w kraju, a nabycie następuje w drodze spadku, zapisu, darowizny oraz dyspozycji wkładem oszczędnościowym na wypadek śmierci a także jest pobierany w sytuacji nabycia przez osoby fizyczne prawa własności przez zasiedzenie.

Przedmiotem opodatkowania jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych uzyskanych w sposób nieodpłatny. Przedmiotowy i podmiotowy zakres opodatkowania jest jednak w istotny sposób zawężony przez liczne zwolnienia wymienione w ustawie. W niniejszej sprawie, przedmiotem podatku jest gospodarstwo rolne.

Nabycie praw do spadku gospodarstwa rolnego w tej sprawie korzysta zarówno ze zwolnienia podmiotowego albowiem spadkobiercy Maria P. i małoletnia Katarzyna P. zaliczone są do I grupy podatkowej, jak i zezwolenia przedmiotowego na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn w świetle którego zwolniony od podatku jest nabycie własności i prawa użytkowania wieczystego gospodarstwa rolnego lub jego części oraz innych praw do takiego gospodarstwa lub jego części, jak również działki przyzagrodowej. To zwolnienie przedmiotowe nie dotyczy budynku mieszkalnego wchodzącego w skład tego gospodarstwa o czym mówi art. 4 ust. 1 pkt a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn stwierdzając: "zwalnia się od podatku... nabycie własności i prawa użytkowania wieczystego gospodarstwa rolnego lub jego części oraz innych praw do takiego gospodarstwa lub jego części, jak również działki przyzagrodowej, z wyjątkiem budynków mieszkalnych. Prawidłowo więc, orzekające w sprawie organy ustaliły podatek spadkowy jedynie od budynku mieszkalnego, który wprawdzie stanowi składnik gospodarstwa rolnego, jednak ze zwolnienia przedmiotowego nie korzysta po myśli art. 4 ust. 1, pkt 1 lit. a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.

Z tych też powodów, skarga na podstawie art. 207 § 5 k.p.a. przy zast. art. 68 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368), podlega oddaleniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.