Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 28952

Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 2003.12.31) w Gdańsku
z dnia 6 grudnia 1996 r.
SA/Gd 2482/95

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Z. Pietrasik.

Sędziowie: E. Rischka, A. Korzeniowski (spr.).

Protokolant: D. Labuda.

Uzasadnienie faktyczne

Skargę na decyzję Izby Skarbowej uznał Naczelny Sąd Administracyjny z następujących powodów za bezzasadną.

Organy orzekające w sprawie nie dopuściły się naruszenia prawa a w szczególności przepisów art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (jedn. tekst - Dz. U. Nr 108, poz. 486 z 1993 r.) oraz art. 26 ust. 1 i 27 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 100, poz. 442).

Zgodnie z treścią ostatnio wymienionego przepisu kontrolowany może w terminie 14 dni od doręczenia mu wyniku kontroli, o którym mowa w art. 26 ust. 1, wnieść żądanie skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawie zobowiązań podatkowych. Dotyczy to sytuacji, gdy wynik kontroli określa wysokość zobowiązań podatkowych (art. 26 ust. 1) i wywiera ten sam skutek (w razie nie wniesienia żądania na podstawie art. 27 ust. 1), co decyzja ostateczna organu podatkowego ustalająca zobowiązanie podatkowe (art. 28).

Nie może ulegać wątpliwości, że nie określa wysokości zobowiązań podatkowych taki wynik kontroli, który jedynie koryguje ustalenia samej strony w zakresie podstaw opodatkowania, zwłaszcza wysokości dochodu bądź straty, lecz nie stwierdza obowiązku uiszczenia podatku w określonej kwocie.

Skorygowane w wyniku kontroli ustalenia nie mają mocy wiążącej na przyszłość i będą mogły, jak każdy dowód podlegać ocenie przy obliczaniu należnego podatku za następne lata podatkowe.

Z tych przyczyn Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę na podstawie art. 207 § 5 Kpa w zw. z art. 68 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o NSA (Dz. U. Nr 74, poz. 368).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.