Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 72592

Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 2003.12.31) w Białymstoku
z dnia 13 października 2000 r.
SA/Bk 713/00

UZASADNIENIE

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny Ośrodek Zamiejscowy w Białymstoku po rozpoznaniu w dniu 3 października 2000 r. sprawy ze skargi Spółdzielni Inwalidów Głuchych im. J. R. "S." - Zakładu Pracy Chronionej w C. na decyzję Izby Skarbowej w B. z dnia 18 maja 2000 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu podatku od towarów i usług za styczeń 2000 r.

- oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Izba Skarbowa w B. decyzją z dnia 26 kwietnia 2000 r. Nr [...] utrzymała w mocy decyzję Drugiego Urzędu Skarbowego w B. z 10 kwietnia 2000 r., [...], odmawiającą Spółdzielni Inwalidów Głuchych im. J. R. "S." Zakładowi Pracy Chronionej w C. zwrotu podatku od towarów i usług w kwocie 25.700 zł za luty 2000 r.

W uzasadnieniu decyzji Izba Skarbowa wywiodła, że z treści przepisu art. 14a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym z 8 stycznia 1993 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) wynika, iż prowadzący zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej ma prawo w zakresie działalności tego zakładu, do otrzymania częściowego lub całkowitego zwrotu wpłaconej kwoty podatku od towarów i usług według zasad określonych w ust. 2-6.

Przepis art. 14a ust. 7 tejże ustawy stanowi, że ograniczenie prawa do zwrotu kwoty wpłaconego podatku dotyczy podatników podatku akcyzowego oraz innych podatników sprzedających wyroby akcyzowe, z wyjątkiem wyrobów wymienionych w załączniku Nr 6 w pozycjach 8, 9, 11 i 20. Wyjątek ten dotyczy podatników sprzedających wyroby akcyzowe. Nie dotyczy natomiast podatników będących podatnikami podatku akcyzowego.

Spółdzielnia jest producentem opakowań z tworzyw sztucznych wymienionych w wykazie wyrobów akcyzowych w pozycji 20 załącznika Nr 6 do ustawy o podatku VAT i z tego tytułu jest podatnikiem podatku akcyzowego od lipca 1999 r.

Skoro zatem Spółdzielnia jest podatnikiem podatku akcyzowego, to nie przysługuje jej prawo do zwrotu kwoty wpłaconej z tytułu podatku od towarów i usług.

Spółdzielnia Inwalidów Głuchych im. J. R. "S." Zakładów Pracy Chronionej w C. na decyzję Izby Skarbowej w B. złożyła skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Skarżonej decyzji zarzuciła naruszenie przepisu art. 14a pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym poprzez przyjęcie, że przepisu nie stosuje się w przypadku Spółdzielni, gdyż jest ona podatnikiem podatku akcyzowego.

W uzasadnieniu skargi wywiodła, że interpretacja gramatyczna przepisu art. 14a ust. 7 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym nie pozwala na stwierdzenie, iż podatnikowi podatku akcyzowego nie przysługuje zwrot kwot wpłaconych z tytułu podatku VAT. Występujący w ust. 7 wyraz "oraz" oznacza, że chodzi zarówno o podatników podatku akcyzowego jak i o podatników sprzedających wyroby akcyzowe. W zakresie znaczenia wyrazu "oraz" skarżąca odwołała się do słownika Języka Polskiego PWN z 1979 r.

Spółdzielnia nie może być więc pozbawiona uprawnienia do zwrotu kwot wpłaconych tytułem podatku VAT z tej racji, że jest podatnikiem podatku akcyzowego z powodu produkcji opakowań z tworzyw sztucznych, gdyż te są zwolnione od podatku akcyzowego jako wymienione w pozycji 20 załącznika Nr 6 do ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

Wreszcie skarżąca wywiodła, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, orzecznictwem sądowym i poglądem doktryny obowiązek podatkowy jako daleko ingerujący w sferę swobód obywatelskich winien wynikać wprost z ustawy i nie może wynikać z interpretacji ani z aktów prawnych rangi podustawowej.

W konsekwencji domagała się uchylenia zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Trafnie skarżąca podnosi, że obowiązek podatkowy ma wynikać wprost z ustawy, nie zaś z aktów prawnych rangi podustawowej czy też w drodze interpretacji ustawy.

Sytuacja ta dotyczy wszakże i uprawnień podatnika. Uprawnienie do zwrotu kwot wpłaconych z tytułu podatku VAT musi więc też wynikać wprost z ustawy a nie na skutek dokonanej interpretacji przepisu.

W sprawie niniejszej takie uprawnienie skarżącej nie wynika wprost z ustawy. Sama skarżąca wywodzi je z interpretacji przepisu poprzez sięgnięcie do słownika jęz. polskiego. Na użytek niniejszej sprawy do rozważań należy przyjąć założenie, że ustawodawca działa racjonalnie. W przepisie art. 14a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ustawodawca postanowił, że prowadzący zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej ma prawo, w zakresie działalności tego zakładu, do otrzymania częściowego lub całkowitego zwrotu wpłaconej kwoty podatku od towarów i usług, według zasad określonych w ust. 2-6. Z treści przepisu art. 14a ust. 7 pkt 1 ustawy wynika, że przepisów ust. 1-6 nie stosuje się do podatników podatku akcyzowego oraz innych podatników sprzedających wyroby akcyzowe, z wyjątkiem wyrobów wymienionych w załączniku Nr 6 w poz. 8, 9, 11 i 20 do ustawy o podatku VAT.

Z ostatnio powołanego przepisu wynika, że ustawodawca wyłączył z prawa do skorzystania z uprawnień określonych w art. 14a ust. 1-6 ustawy dwie grupy podatników.

Po pierwsze: podatników podatku akcyzowego.

Po drugie: innych podatników sprzedających wyroby akcyzowe, z wyjątkiem wyrobów wymienionych w załączniku Nr 6 w poz. 8, 9, 11 i 20 do ustawy.

Generalnie więc podatnicy podatku akcyzowego zostali pozbawieni uprawnienia uzyskania zwrotu kwot wpłaconych z tytułu podatku VAT. W przypadku tych podatników nie mówi się w ogóle o czynnościach tego podatnika.

W przypadku drugiej grupy podatników ustawodawca położył nacisk na czynność - sprzedaż wyrobów akcyzowych.

Ci podatnicy nie posiadają uprawnienia do uzyskania zwrotu całości lub części kwot wpłaconych z tytułu podatku VAT, z wyjątkiem prowadzenia sprzedaży wyrobów wymienionych w załączniku Nr 6, w poz. 8, 9, 11 i 20 do ustawy o podatku VAT.

Gdy wyjątek, o którym traktuje przepis art. 14a ust. 7 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym miałby dotyczyć także podatników podatku akcyzowego - tak jak wywodzi skarżąca - to brzmienie jego wyglądałoby: "Przepisu ust. 1-6 nie stosuje się do podatników podatku akcyzowego, z wyjątkiem wyrobów wymienionych w załączniku Nr 6 w poz. 8, 9, 11 i 20".

Takie zdanie jako nie zawierające logicznej treści nie ma racji bytu.

Stąd wynika, że wyjątek dotyczy sprzedaży wyrobów z pozycji 8, 9, 11 i 20 załącznika Nr 6 do ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993 r. Nr 11, poz. 50 ze zm.), przez innych podatników sprzedających wyroby akcyzowe.

Mając powyższe na względzie, Sąd stwierdził, że zaskarżona decyzja jest zgodna z obowiązującym prawem i dlatego, na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, oddalił skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.