IX U 1661/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2717714

Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 26 czerwca 2019 r. IX U 1661/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Mariola Łącka.

Przy udziale./.

Sentencja

Sąd Okręgowy___________________ w Gliwicach Wydział IX Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Ośrodek Zamiejscowy w Rybniku po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2019 r. w Rybniku sprawy z odwołania B. B. (1) (B.) przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. o prawo do emerytury na skutek odwołania B. B. (1) od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. z dnia 23 sierpnia 2016 r. Znak (...)

1. zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób, że przyznaje ubezpieczonemu prawo do emerytury poczynając od dnia (...)

2. zasądza od organu rentowego na rzecz ubezpieczonego kwotę 360 zł (trzysta sześćdziesiąt złotych 00/100) tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia 23 sierpnia 2016 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. odmówił ubezpieczonemu B. B. (1) prawa do emerytury gdyż na dzień 1 stycznia 1999 r. udokumentował on jedynie 23 lata 1 miesiąc i 16 dni okresów składkowych i nieskładkowych oraz 11 lat 1 miesiąc pracy wykonywanej w warunkach szczególnych bo nie zaliczył okresów zatrudnienia od 10 maja 1972 r. do 19 listopada 1972 r. z uwagi na brak deklaracji rozliczeniowych w aktach płatnika od 31 grudnia 1972 r. do 10 czerwca 1973 r. z powodu zwolnienia go z dniem 30 grudnia 1972 r. i od 15 czerwca 1973 r. do 31 sierpnia 1974 r. z uwagi na brak podanego wymiaru czasu pracy.

Ubezpieczony odwołał się od tej decyzji i wniósł o jej zmianę i zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego. Zarzucił, że jeszcze przed ukończeniem 16-tego roku życia rozpoczął pracę jako uczeń w zakładzie zduńskim, następnie pracował w zakładzie koszykarskim brata J. B. i w (...) w K.

Ponadto jego rodzice mieli gospodarstwo rolne o powierzchni 0,75 ha, w którym też pracował.

Organ rentowy w odpowiedzi na odwołanie wniósł o jego oddalenie podtrzymując stanowisko zajęte w zaskarżonej decyzji.

Tutejszy Sąd wyrokiem z dnia 8 marca 2018 r. sygn. akt IX U 2075/16 zmienił zaskarżoną decyzję i przyznał ubezpieczonemu prawo do emerytury od 26 lipca 2016 r. oraz zasądził na jego rzecz kwotę 360 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego (k. 137 akt spr.).

Na skutek apelacji organu rentowego Sąd Apelacyjny wyrokiem z dnia 2 października 2018 r. sygn. akt III AUa 1149/18 uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę tut. Sądowi do ponownego rozpoznania pozostawiając rozstrzygnięcie o kosztach postępowania apelacyjnego.

W uzasadnieniu powyższego wyroku Sąd Apelacyjny podniósł, że Sąd Okręgowy nie odniósł się do okresów zatrudnienia ubezpieczonego od 26 listopada 1972 r. do 1974 r. o pozytywne ustalenia odnośnie tych okresów zatrudnienia pozwoli na ich wliczenie do okresów składkowych, co ograniczy możliwość ich uzupełnienia w trybie art. 10 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Przy ponownym rozpoznaniu sprawy Sąd Apelacyjny polecił wyjaśnienie czy ubezpieczony wykonywał naukę zawodu u brata, czy też był osobą współpracującą, w jakim wymiarze faktycznie pracował w (...) w G.

Dopiero po poczynieniu tych ustaleń pozwoli Sądowi na zajęcie stanowiska, czy należy okres pracy ubezpieczonego w gospodarstwie rolnym uzupełniać przyznanego okresu składkowego.

Przy ponownym rozpoznaniu sprawy Sąd ustalił następujący stan faktyczny.

B. B. (1) urodzony (...) w dniu (...) złożył wniosek o emeryturę.

W dacie złożenia wniosku złożył wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym za pośrednictwem ZUSu na dochody budżetu państwa (wniosek).

Ubezpieczony w sposób niesporny między stronami udokumentował na dzień 1 stycznia 1999 r. następujące okresy składkowe: od 1 grudnia 1972 r. do 30 grudnia 1972 r od 16 października 1974 r. do 31 lipca 1991 r od 1 sierpnia 1992 r. do 31 maja 1995 r od 1 sierpnia 1995 r. do 31 grudnia 1988 r w tym pracę wykonywaną stale i w pełnym wymiarze czasu pracy w warunkach szczególnych od 1 lipca 1980 r. do 31 lipca 1991 r. (akta rentowe).

Ponadto ubezpieczony udokumentował okres zatrudnienia od 10 maja 1972 r. do 19 listopada 1972 r. w charakterze ucznia w zakładzie zduńsko0murarskim Z. S. w R. (k.25 akt organu rentowego dotyczących ustalenia kapitału początkowego).

Wprawdzie nie zachowały się deklaracje rozliczeniowe płatnika ale zachowały się w nich zawarta z ubezpieczonym umowa o naukę rzemiosła od 10 maja 1972 r. do 9 maja 1975 r. (k.34a akt emerytalnych).

B. B. (1) pracę tę wykonywał do jesieni a potem kiedy skończyły się z uwagi na pogodę prace murarskie a zaczęły prace zduńskie w leśniczówkach i szkołach, z pracy tej zrezygnował ze względu na kłopoty z dojazdem do miejsc wykonywania pracy.

Następnie podjął pracę w Zakładzie (...) swojego brata J. B. w K. od 20 listopada 1972 r. (k.26 akt kapitału początkowego).

Brat w dniu 2 stycznia 1973 r. zwolnił go jako osobę współpracującą z dniem 30 grudnia 1972 r. (k.33 akt emerytalnych).

Ubezpieczony nadal świadczył jednak pracę u J. B. jako uczeń do 10 czerwca 1973 r. w jego zakładzie w K. przy ul. (...) i wykonywał wspólnie z bratem podwieszane sufity wiklinowe w różnych lokalach w K. (zezn.świadka K. B. k. 206 akt spr. i zeznania ubezp.k.184 akt spr.).

Podejmując pracę w (...) Przedsiębiorstwie Produkcji (...) w 1974 r. ubezpieczony w kwestionariuszu osobowym wskazał, że pracował jako uczeń od 10 maja 1972 r. do 19 listopada 1972 r. w zakładzie (...) a od 20 listopada 1972 r. do 1 czerwca 1973 r. w Zakładzie (...) (załączone akta osobowe z tego okresu zatrudnienia).

Wiedzę na temat pracy ubezpieczonego w zakładzie zduńsko murarskim a potem koszykarskim ma także jego były sąsiad z P. K. B. (2) (k.104 akt spr.).

W okresie od 15 czerwca 1973 r. do 31 sierpnia 1974 r. był zatrudniony jako pracownik fizyczny w Wojewódzkiej Spółdzielni (...) w G. Oddział w K. w (...) w K. (k.33 i 27 kat dotyczących kapitału początkowego). Pracę w tym zakładzie, jak i poprzednim, ubezpieczony wykonywał 8 godzin dziennie (zeznania ubezp.k.184 akt sprawy).

W niespornym między stronami okresie zatrudnienia B. B. (1) od 16 października 1974 r. do 30 czerwca 1980 r. w (...) Przedsiębiorstwie Produkcji (...) w Zakładzie Produkcji (...) w R. stale i w pełnym wymiarze czasu pracy wykonywał on prace:

- od 16 października 1974 r. jako operator zespołu przenośników kruszywa

- od 2 maja 1975 r. jako pomocnik maszynisty koparki

- od 1 lipca 1976 r. jako maszynista koparki

(załączone akta osobowe, zezn. świadka G. R. k.105, zezn.św. H. P. k.106 akt spr.).

Zakład podlegał Urzędowi Górniczemu w P. i prowadził wydobycie i przeróbkę kruszyw skalnych (zezn. ww świadków).

Sąd dał wiarę zeznaniom świadków i ubezpieczonego co do okresów i rodzaju wykonywanej przez niego pracy oraz wymiaru czasu pracy. Znajdują one potwierdzenie w przedstawionych zaświadczeniach wydanych przez Z. S. i J. B. Zważywszy na datę ich wystawienia nie ma podstaw by uznać, że zostały wydane na potrzebę tej sprawy zwłaszcza, że byli pracodawcy już nie żyją. Okoliczność, że J. B. zawiadomił organ rentowy, że ubezpieczony nie jest już osobą współpracującą od 31 grudnia 1972 r. nie oznacza, że nie zatrudniał go następnie jako ucznia bo nie mieszkali oni wspólnie i nie prowadzili wspólnego gospodarstwa domowego gdyż J. B. mieszkał z żoną w S.

Uzasadnienie prawne

W oparciu o powyższe, Sąd zważył, co następuje.

Odwołanie zasługuje na uwzględnienie.

Ubezpieczony w dniu (...) ukończył 60 lat, złożył wniosek o przekazanie środków zgromadzonych w OFE do budżetu państwa.

Zebrane w sprawie dowody zdaniem Sądu pozwalają przyjąć, że ubezpieczony na dzień 1 stycznia 1999 r. posiada wymagany okres składkowy wynoszący 25 lat.

Do uznanego bowiem przez organ rentowy okresu 23 lat 1 miesiąca należy doliczyć następujące okresy składkowe: od 10 maja 1972 r. do 19 listopada 1972 r. - 6 miesięcy 10 dni od 1 stycznia 1973 r. do 10 czerwca 1973 r. lub 1 czerwca 1973 r. - 5 miesięcy od 15 czerwca 1973 r. do 31 sierpnia 1974 r. - 1 rok 15 miesięcy 16 dni tj. łącznie 1 rok 11 miesięcy 26 dni Z zebranych w sprawie dowodów wynika również,. że B. B. (1) posiada wymagany okres pracy w warunkach szczególnych bo do uznanego przez organ rentowy okresu 11 lat 1 miesiąca doliczyć należy okres jego pracy wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy w charakterze maszynisty koparki od 1 lipca 1976 r. do 30 czerwca 1980 r., tj. pracy wymienionej w wykazie A Dział V poz. 3 załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. Nr 8, poz. 43 z późn. zm.).

Pogląd taki zaprezentował również Sąd Apelacyjny w uzasadnieniu wyroku z dnia 2 października 2018 r.

W tej sytuacji zostały spełnione wszystkie warunki z art. 184 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1228) do przyznania ubezpieczonemu prawa do wcześniejszej emerytury.

Dlatego też Sąd na mocy art. 47714 § 2 k.p.c. zmienił zaskarżoną decyzję orzekając jak w pkt 1 wyroku.

Na mocy art. 98 k.p.c. Sąd orzekł o kosztach postępowania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.