Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2877579

Wyrok
Sądu Okręgowego w Gliwicach
z dnia 21 stycznia 2020 r.
IX U 1015/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Renata Stańczak.

Przy udziale./.

Sentencja

Sąd Okręgowy___________________ w Gliwicach Wydział IX Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Ośrodek Zamiejscowy w Rybniku po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2020 r. w Rybniku sprawy z odwołania B. K. (B. K.) przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. o emeryturę na skutek odwołania B. K. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. z dnia 10 czerwca 2019 r. nr (...) zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób, że przyznaje ubezpieczonemu B. K. prawo do emerytury począwszy od dnia (...)

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia 10 czerwca 2019 r. organ rentowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. odmówił ubezpieczonemu B. K. (K.) prawa do wcześniejszej emerytury wskazując, iż nie spełnia on ustawowych warunków do jej uzyskania, gdyż nie udokumentował na dzień 1 stycznia 1999 r. wymaganych 15-tu lat pracy wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy w szczególnych warunkach.

Ubezpieczony odwołał się od powyższej decyzji domagając się jej zmiany poprzez przyznanie prawa do wcześniejszej emerytury, po uprzednim zaliczeniu do stażu pracy okresów zatrudnienia od 11 listopada 1980 r. do 11 kwietnia 1981 r. w (...) na stanowisku kierowcy ciągnika rolniczego, od 3 marca 1986 r. do 6 czerwca 1989 r. w Zakładach (...) w G. na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego o ciężarze powyżej 3,5 tony, od 1 lipca 1996 r. do 31 grudnia 1998 r. w Rejonowej (...) na stanowisku kierowcy samochodu uprzywilejowanego, od 1 marca 1998 r. do 31 marca 1998 r. w Przedsiębiorstwie (...) na stanowisku kierowcy autobusu.

Na rozprawie w dniu 14 listopada 2019 r. ubezpieczony sprecyzował swoje odwołanie domagając się dodatkowo uwzględnienia do stażu pracy w szczególnych warunkach okresu pracy od 7 czerwca 1989 r. do 30 czerwca 1996 r. w charakterze palacza kotłów c.o. w Kolegium Nauczycielskim w R.

Organ rentowy w odpowiedzi na odwołanie wniósł o jego oddalenie z przyczyn jak w zaskarżonej decyzji.

Rozpoznając sprawę Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Ubezpieczony urodził się w dniu (...)

W dniu (...). złożył wniosek o przyznanie uprawnień do wcześniejszej emerytury z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach w rozpoznaniu, którego Oddział ZUS wydał zaskarżoną decyzję z dnia 10 czerwca 2019 r. opisaną na wstępie.

Oddział ZUS uwzględnił ubezpieczonemu na dzień 1 stycznia 1999 r. okres zatrudnienia w łącznym wymiarze 25 lat okresów składkowych, nieskładkowych i uzupełniających - w tym 8 lat, 9 miesięcy i 22 dni okresów pracy w szczególnych warunkach.

Ubezpieczony z zawodu jest kierowcą. Uprawnienia do kierowania pojazdami kat.C posiada od 7 lipca 1976 r.

W okresie od 11 listopada 1980 r. do 11 kwietnia 1981 r. był zatrudniony w Kombinacie Rolniczym (...) na stanowisku traktorzysty. Następcą prawnym tego pracodawcy jest obecnie (...) Sp. z o.o. W okresie tego zatrudnienia, w szczególności w okresie jesiennym, wykonywał prace polowe związane z orką, bronowaniem, siewem i uprawą pól. Poza tym wykonywał prace transportowe wożąc z pola płody rolne np. buraki, kukurydzę do magazynów i punktów skupu.

Od 3 marca 1986 r. zatrudnił się w Zakładach (...) w G. na stanowisku kierowcy. Zakład zatrudniał około 2.000 pracowników i zajmował się głównie szyciem ubranek dla dzieci, które sprzedawał w całym kraju. Posiadał własną bazę transportową składającą się z około 10 samochodów ciężarowych i 2 autokarów. Ubezpieczony miał przydzielony samochód marki S. z przyczepą o ciężarze przekraczającym 3,5 tony, którym rozwoził towar np. do Z., do B. Na tym stanowisku pracował stale i w pełnym wymiarze czasu pracy do 6 czerwca 1989 r. Powołani w sprawie świadkowie L. B. i W. W., byli współpracownicy ubezpieczonego potwierdzili rodzaj wykonywane przez ubezpieczonego pracy oraz jej wymiar.

W okresie od 7 czerwca 1989 r. do 30 czerwca 1996 r. ubezpieczony był zatrudniony w Kolegium Nauczycielskim w R. na stanowisku palacza kotłów c.o. w pełnym wymiarze czasu pracy. Obsługiwał dwa duże piece K4. W okresie letnim obsługiwał piece parowe, które zaopatrywały stołówkę. Na okoliczność tego zatrudnienia ubezpieczony złożył w dniu 19 grudnia 2019 r. do akt sądowych zaświadczenie o wykonywaniu pracy w szczególnych warunkach, wystawione w dniu 18 listopada 2019 r. przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w R.

Następnie od 1 lipca 1996 r. zatrudnił się w Rejonowej (...) w R. jako kierowca samochodu uprzywilejowanego, gdzie pracował stale i w pełnym wymiarze czasu pracy do 7 maja 1999 r. Jeździł karetką wypadkową tzw. erką. Pracował w systemie 12 godzin pracy/ 1 dzień wolnego. Wolne dni wykorzystywał na prace w drugim zakładzie pracy tj. w Przedsiębiorstwie (...) w Spółka z o.o. w R. Tam zatrudnił się od 2 lutego 1998 r. na stanowisku kierowcy autobusu, świadcząc pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w okresach od 1 marca 1998 r. do 31 marca 1998 r. i od 1 czerwca 1999 r. do 31 lipca 1999 r. W pozostałych okresach ubezpieczony pracował tam w niepełnym wymiarze czasu pracy tj. od 2 lutego 1998 r. do 28 lutego 1998 r. 3/4 etatu, od 1 kwietnia 1998 r. do 28 lutego 1999 r. 3/4 etatu, od 1 marca 1999 r. do 31 marca 1999 r. 1/4 etatu, od 1 kwietnia 1999 r. do 31 maja 1999 r. 3/4 etatu.

Ubezpieczony nie przystąpił do otwartego funduszu emerytalnego.

Powyższe Sąd ustalił na podstawie akt organu rentowego, akt osobowych ubezpieczonego dotyczących spornych okresów zatrudnienia w Zakładach (...) w G., (...) Sp. z o.o. w G., Rejonowej K. Sanitarnej w R., (...) w G., Kolegium Nauczycielskim w R., zaświadczenia o wykonywaniu pracy w szczególnych warunkach w charakterze palacza c.o. z dnia 18 listopada 2019 r. (k.51 a.s.), prawa jazdy, zeznań świadków L. B., W. W. (nagranie z rozprawy w dniu 21 stycznia 2020 r. minuty od 00:08:19-00:19:44 - k.57-58) oraz zeznań ubezpieczonego (nagranie z rozprawy w dniu 14 listopada 2019 r. minuty od 00:12:48 do 00:41:09).

Uzasadnienie prawne

Mając na uwadze powyższe ustalenia Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie ubezpieczonego zasługuje na uwzględnienie.

Bezspornym w rozpoznawanej sprawie pozostaje fakt, iż ubezpieczony osiągnął wiek emerytalny 60 lat, nie przystąpił do otwartego funduszu emerytalnego oraz udowodnił na dzień 1 stycznia 1999 r. okres składkowy, nieskładkowy i uzupełniający wynoszący 25 lat.

Spór w rozpoznawanej sprawie sprowadzał się do ustalenia, czy ubezpieczony spełnia warunek prawa do emerytury o jakim mowa w art. 184 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (tj. Dz. U. z 2018 r.poz. 1270 z późn. zm.), to jest czy na dzień 1 stycznia 1999 r. posiada 15 - letni okres pracy w warunkach szczególnych.

W toku niniejszego postępowania ubezpieczony przedłożył zaświadczenie z dnia 18 listopada 2019 r. (k.51 a.s.), w którym pracodawca potwierdził, że w okresie od 7 czerwca 1989 r. do 30 czerwca 1996 r. wykonywał stale i w pełnym wymiarze czasu pracy pracę w szczególnych warunkach tj. pracę palacza c.o. wymienioną w dziale XIV pkt 1 wykazu A stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze.

Nie ulega wątpliwości, iż zaliczenie powyższego okresu do okresu wcześniej już uwzględnionego przez organ rentowy w wymiarze 8 lat, 9 miesięcy i 22 dni spowoduje, że ubezpieczony spełni warunek udowodnienia na 1 stycznia 1999 r. co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach.

Niemniej jednak w ocenie Sądu, niewątpliwie do okresów pracy w szczególnych warunkach należy ubezpieczonemu zaliczyć również okres pracy od 3 marca 1986 r. do 6 czerwca 1989 r. w Zakładach (...) w G. i od 1 lipca 1996 r. do 31 grudnia 1998 r. w Rejonowej (...) w R. w charakterze kierowcy, w pierwszym okresie kierowcy samochodu ciężarowego o całkowitym ciężarze dopuszczalnym pow. 3,5 tony i w drugim okresie kierowcy samochodu uprzywilejowanego. Prace te zostały wymienione w dziale VIII poz. 2 Wykazu A, stanowiącego załącznik do rozporządzenia wymienionego powyżej.

Ustalając powyższe Sąd oparł się na zgromadzonych w sprawie dowodach w szczególności dokumentacji znajdującej się w aktach organu rentowego, aktach osobowych, zeznaniach świadków oraz ubezpieczonego. Zeznania te Sąd uznał za wiarygodne, gdyż były one rzeczowe, logiczne, zasadniczo ze sobą zgodne oraz korespondujące z treścią zgromadzonej w sprawie dokumentacji.

Brak jest natomiast podstaw do uwzględnienia do prac w szczególnych warunkach okresu zatrudnienia w charakterze kierowcy ciągnika w (...) Sp. z o.o. od 11 listopada 1980 r. do 11 kwietnia 1981 r. ponieważ ubezpieczony oprócz prac transportowych wykonywał również prace polowe. Kwestia czy prace polowe wykonywane przez kierowcę ciągnika mogą być uznane za prace w warunkach szczególnych, o których mowa w dziale VIII poz. 3 wykazu A załącznika do rozporządzenia z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, była wielokrotnie przedmiotem analizy w orzecznictwie Sądu Najwyższego, w którym utrwalił się pogląd, że pracy kierowców ciągników, kombajnów lub pojazdów gąsienicowych wykonujących pracę w rolnictwie nie można kwalifikować jako pracy w szczególnych warunkach w rozumieniu art. 32 w związku z art. 184 ustawy emerytalnej.

Nie ulega również wątpliwości, że nie można zaliczyć do prac wykonywanych stale i w pełnym wymiarze czasu pracy w szczególnych warunkach, pracy ubezpieczonego w charakterze kierowcy autobusu w (...) w R., gdyż była ona świadczona niepełnym wymiarze czasu pracy. Przy czym miesiąc 03/1998 podlega już zaliczeniu do okresu pracy w szczególnych warunkach z tytułu zatrudnienia w Rejonowej K. Sanitarnej.

W konsekwencji takiego stanowiska Sąd stwierdził, iż ubezpieczony spełnił wszystkie niezbędne przesłanki prawa do świadczenia na podstawie z art. 184 w związku z art. 32 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i w związku z § 4 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. Nr 8, poz. 43 z późn. zm.), gdyż ukończył wiek emerytalny 60 lat, udowodnił na dzień 1 stycznia 1999 r. okres zatrudnienia 25 lat, a przy zaliczeniu do pracy w warunkach szczególnych okresów j.w., posiada on również na dzień 1 stycznia 1999 r. okres takiej pracy znacznie przekraczający 15 lat.

Zgodnie z art. 129 ust. 1 ustawy emerytalnej świadczenie wypłaca się poczynając od dnia powstania prawa do świadczeń, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek lub wydano decyzję z urzędu.

Wobec powyższego Sąd z mocy art. 47714 § 2 k.p.c. zmienił zaskarżoną decyzję w ten sposób, iż przyznał ubezpieczonemu prawo do emerytury począwszy od miesiąca złożenia wniosku tj. od (...)

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.