Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2978957

Wyrok
Sądu Okręgowego w Siedlcach
z dnia 12 grudnia 2019 r.
IV U 412/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Jerzy Zalasiński.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Siedlcach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 grudnia 2019 r. w S. odwołania Z. G. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w S. z dnia 26 kwietnia 2019 r. Nr (...) w sprawie Z. G. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w S. o wysokość emerytury zmienia zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję z dnia 28 czerwca 2013 r. w ten sposób, że ustala wysokość emerytury Z. G. na dzień 2 czerwca 2013 r. na kwotę (...),78 (jeden tysiąc czterysta czterdzieści dwa i 78/100) zł brutto miesięcznie oraz po przeliczeniu kapitału początkowego od dnia 1 lipca 2015 r. w kwocie (...),56 (jeden tysiąc pięćset trzydzieści sześć i 56/100) zł brutto z możliwością wypłaty po dokonaniu waloryzacji od dnia 1 kwietnia 2019 r.;

Decyzją z 26 kwietnia 2019 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. na podstawie art. 151 § 2 w związku z art. 146 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego odmówił Z. G. uchylenia decyzji z 2 września 2013 r. (o przyznaniu emerytury) i stwierdził jej wydanie z naruszeniem prawa. W uzasadnieniu decyzji organ rentowy wskazał, że zgodnie z art. 146 § 1 k.p.a. uchylenie decyzji z powodu orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, na podstawie którego została wydana decyzja, nie może nastąpić jeżeli od dnia doręczenia decyzji upłynęło pięć lat. W takim przypadku, zgodnie z art. 151 § 2 k.p.a., organ administracji publicznej ogranicza się do stwierdzenia wydania zaskarżonej decyzji z naruszeniem prawa oraz wskazuje okoliczności, z powodu których nie uchylił tej decyzji. Z uwagi na to, że od dnia doręczenia zaskarżonej decyzji z 2 września 2013 r. upłynęło pięć lat nie jest możliwe jej uchylenie. Dlatego organ rentowy odmówił uchylenia powyższej decyzji i stwierdził jej wydanie z naruszeniem prawa (decyzja z 26 kwietnia 2019 r.k.23 akt emerytalnych za wnioskiem z 12 czerwca 2013 r.).

Odwołanie od ww. decyzji złożyła ubezpieczona Z. G. wnosząc o ponowne ustalenie wysokości emerytury w oparciu o wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 6 marca 2019 r. (odwołanie k.1 akt sprawy).

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o jego oddalenie wskazując na argumentację podniesioną w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji (odpowiedź organu rentowego na odwołanie k.2 akt sprawy).

Sąd ustalił, co następuje:

Ubezpieczona Z. G. urodziła się w dniu (...) W dniu 3 kwietnia 2008 r. ubezpieczona wystąpiła do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w S. z wnioskiem o emeryturę. Decyzją z 14 kwietnia 2008 r. organ rentowy na podstawie art. 46 ustawy emerytalnej przyznał ubezpieczonej emeryturę od 2 kwietnia 2008 r.,tj. od osiągnięcia wieku emerytalnego (wniosek o emeryturę i decyzja z 14 kwietnia 2008 r. o przyznaniu emerytury k.1 i 27-30 akt emerytalnych za wnioskiem z 3 kwietnia 2008 r.).

W dniu 12 czerwca 2013 r. ubezpieczona wystąpiła do organu rentowego z wnioskiem o emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym. Decyzją z 28 czerwca 2013 r. organ rentowy przyznał ubezpieczonej od 2 czerwca 2013 r.,tj. od osiągniecia wieku emerytalnego emeryturę na podstawie art. 24 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wysokość emerytury ubezpieczonej obliczona została wg zasad określonych w art. 25 i 26 ustawy emerytalnej, w tym zgodnie z ówczesną regulacją art. 25 ust. 1b tej ustawy, na mocy której podstawę obliczenia emerytury pomniejszono o kwotę stanowiącą sumę kwot pobranej przez ubezpieczoną emerytury przyznanej jej uprzednio na podstawie art. 46 ustawy emerytalnej. Wysokość świadczenia na dzień 2 czerwca 2013 r. ustalona została w kwocie zaliczonej i wyniosła 1 106,19 złotych brutto miesięcznie (decyzja z 28 czerwca 2013 r.k.10 akt emerytalnych za wnioskiem z 12 czerwca 2013 r.). Następnie decyzją z 2 września 2013 r. organ rentowy przeliczył emeryturę ubezpieczonej i ustalił ostateczną jej wysokość na dzień 2 czerwca 2013 r. w kwocie 1 104,62 złotych (decyzja z 2 września 2013 r.k.15 akt emerytalnych za wnioskiem z 12 czerwca 2013 r.).

W dniu 5 kwietnia 2019 r. wpłynął do organu rentowego wniosek ubezpieczonej o wznowienie postępowania i ponowne ustalenie wysokości emerytury w powszechnym wieku emerytalnym w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 6 marca 2019 r. sygnatura akt P 20/16 (wniosek ubezpieczonej z 5 kwietnia 2019 r.k.21 akt emerytalnych za wnioskiem z 12 czerwca 2013 r.).

Po rozpoznaniu powyższego wniosku, postanowieniem z 26 kwietnia 2019 r. na podstawie art. 149 § 1 i 2 k.p.a. organ rentowy wznowił postępowanie w sprawie decyzji z 2 września 2013 r. o przyznaniu emerytury, a następnie zaskarżoną decyzją z 26 kwietnia 2019 r. powołując się na upływ pięciu lat od doręczenia decyzji z 2 września 2013 r. na podstawie art. 151 § 2 w związku z art. 146 § 1 k.p.a. odmówił ubezpieczonej uchylenia decyzji z 2 września 2013 r. i stwierdził jej wydanie z naruszeniem prawa (postanowienie i decyzja z 26 kwietnia 2019 r.k.22-23 akt emerytalnych za wnioskiem z 12 czerwca 2013 r.).

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie Z. G. od decyzji 26 kwietnia 2019 r. odmawiającej uchylenia decyzji z 28 czerwca 2013 r. o przyznaniu emerytury okazało się uzasadnione i skutkowało zmianą decyzji z 26 kwietnia 2019 r. i poprzedzającej ją decyzji z 28 czerwca 2013 r. o przyznaniu emerytury w części dotyczącej wysokości emerytury poprzez ustalenie, że wysokość emerytury ubezpieczonej na dzień nabycia prawa do świadczenia,tj. na dzień 2 czerwca 2013 r. wynosi 1 442,78 złotych brutto miesięcznie, a po przeliczeniu kapitału początkowego od dnia 1 lipca 2015 r. wynosi 1 536,56 złotych brutto miesięcznie z możliwością wypłaty po dokonaniu waloryzacji od dnia 1 kwietnia 2019 r.

Przypomnieć należy, że w chwili nabycia przez ubezpieczoną prawa do emerytury w powszechnym wieku emerytalnym (w dniu 2 czerwca 2013 r.) obowiązywał przepis art. 25 ust. 1b ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nakazujący pomniejszenie - w przypadku osób, które uprzednio pobierały emeryturę przyznaną na podstawie art. 46 tejże ustawy - podstawy obliczenia emerytury, o której mowa w art. 24, o kwotę stanowiącą sumę kwot pobranych emerytur w wysokości przed odliczeniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składki na ubezpieczenie zdrowotne. Organ rentowy zastosował wówczas powyższy przepis, co skutkowało ustaleniem wysokości emerytury ubezpieczonej w niższej kwocie. W dniu 6 marca 2019 r. zapadł wyrok Trybunał Konstytucyjnego, w którym Trybunał stwierdził, że art. 25 ust. 1b ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w brzmieniu obowiązującym do 30 września 2017 r. w zakresie, w jakim dotyczy urodzonych w (...) r. kobiet, które przed 1 stycznia 2013 r. nabyły prawo do emerytury na podstawie art. 46 tej ustawy, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

W oparciu o powyższy wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 6 marca 2019 r. opublikowany w Dzienniku Ustaw Nr 539 z 21 marca 2019 r., ubezpieczona wystąpiła do organu rentowego z wnioskiem o wznowienie postępowania i ponowne ustalenie wysokości jej emerytury w powszechnym wieku emerytalnym z pominięciem niekonstytucyjnego przepisu art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej. Jak wynika z przedstawionych wyżej ustaleń, organ rentowy po rozpoznaniu wniosku ubezpieczonej, postanowieniem z 26 kwietnia 2019 r. wznowił postępowanie w sprawie zakończonej decyzją z 2 września 2013 r. o przeliczeniu emerytury, ale decyzją z 26 kwietnia 2019 r. odmówił jej uchylenia poprzestając na ustaleniu, że decyzja z 2 września 2013 r. została wydana z naruszeniem prawa. Nie mniej jednak, organ rentowy powinien wszcząć postępowanie w sprawie decyzji o przyznaniu emerytury z dnia 28 czerwca 2013 r., gdyż właśnie decyzję o przyznaniu emerytury wskazywała ubezpieczona we wniosku o wznowienie postępowania i ponowne ustalenie wysokości emerytury w powszechnym wieku emerytalnym w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 6 marca 2019 r. sygnatura akt P 20/16 (wniosek o wznowienie postępowania k.21 akt emerytalnych za wnioskiem z 12 czerwca 2013 r.).

W ocenie Sądu decyzja organu rentowego z 26 kwietnia 2019 r. jest nieprawidłowa. Organ rentowy odmawiając uchylenia decyzji o przyznaniu emerytury w części dotyczącej ustalenia wysokości emerytury ubezpieczonej - gdyż to jest istotą sporu w sprawie - powołał się na regulację art. 146 § 1 k.p.a., zgodnie z którą uchylenie decyzji z przyczyny określonej w art. 145a k.p.a. nie może nastąpić, jeżeli od dnia doręczenia decyzji upłynęło pięć lat. Zauważyć jednak należy, że organ rentowy nie wskazał w jaki sposób ustalił, że od doręczenia ubezpieczonej decyzji z 28 czerwca 2013 r. upłynęło pięć lat. Analiza akt emerytalnych ubezpieczonej pokazuje, że decyzja z 28 czerwca 2013 r. została przekazana do wysłania do ubezpieczonej w tym samym dniu,tj. 28 czerwca 2013 r. (vide: adnotacja na decyzji z 28 czerwca 2013 r.k.10 akt emerytalnych). Brak jest natomiast zwrotnego potwierdzenia odbioru przedmiotowej decyzji, które pozwoliłby ustalić datę doręczenia jej adresatce, co powoduje, że nieudowodnione jest twierdzenie organu rentowego, iż od doręczenia ubezpieczonej decyzji z 28 czerwca 2013 r. upłynęło pięć lat. W tym miejscu wskazać należy, że zgodnie z art. 71a ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 300) Zakład Ubezpieczeń Społecznych może przesyłać pisma i decyzje listem zwykłym, ale w myśl ust. 2 tego przepisu w razie sporu ciężar doręczenia pisma lub decyzji (i co za tym idzie również daty doręczenia) spoczywa na Zakładzie. Dodatkowo wskazać należy, że granica pięciu lat - przewidziana w art. 146 § 1 k.p.a. - od doręczenia decyzji, której dotyczy skarga o wznowienie postępowania oparta na orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, po przekroczeniu której to granicy czasowej nie jest możliwe uchylenie (zmiana) niekorzystnego rozstrzygnięcia, jest dwa razy krótsza od przewidzianej w art. 408 k.p.c., który przewiduje, że nie można żądać wznowienia postępowania (poza określonym w tym przepisie przypadkiem), jeżeli od dnia uprawomocnienia się wyroku upłynęło dziesięć lat. Tak różne regulacje w zakresie granicy czasowej, do której możliwa jest zmiana niekorzystnego rozstrzygnięcia opartego na niekonstytucyjnym przepisie, w sposób niekorzystny kształtuje sytuację ubezpieczonych (kobiet urodzonych w (...) r.), które po ustaleniu prawa do emerytury na podstawie art. 24 ustawy emerytalnej, nie kwestionowały na drodze sądowej ustalonej wysokości emerytury, w porównaniu do tych ubezpieczonych - kobiet urodzonych w (...) r., które odwoływały się w przeszłości od decyzji o przyznaniu emerytury w części dotyczącej wysokości świadczenia i w stosunku do których zapadły wyroki sądowe oddalające ich odwołania (z uwagi na ówczesny stan prawny).

Niezależnie od powyższego wskazać należy, że od chwili wpływu do sądu ubezpieczeń społecznych odwołania osoby ubezpieczonej od decyzji organu rentowego, sprawa ma charakter sprawy cywilnej. Sąd ubezpieczeń społecznych zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa materialnego z zakresu ubezpieczeń społecznych. Dlatego wniosek ubezpieczonej o wznowienie postępowania i ponowne ustalenie wysokości emerytury w powszechnym wieku emerytalnym winien być oceniony na podstawie art. 114 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. I tak, zgodnie z art. 114 ust. 1 pkt 1 powyższej ustawy w sprawie zakończonej prawomocną decyzją organ rentowy, na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu, uchyla lub zmienia decyzję i ponownie ustala prawo do świadczeń lub ich wysokość, jeżeli po uprawomocnieniu się decyzji zostaną przedłożone nowe dowody lub ujawniono nowe okoliczności istniejące przed wydaniem tej decyzji, które mają wpływ na prawo do świadczeń lub ich wysokość. W ocenie Sądu, wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 6 marca 2019 r. stwierdzający niezgodność z Konstytucją RP uregulowania ustawy emerytalnej, na podstawie którego ustalono wysokość emerytury ubezpieczonej, może być uznany za nową okoliczność ujawnioną po wydaniu decyzji o przyznaniu emerytury z 28 czerwca 2013 r., ale istniejącą przed wydaniem tej decyzji, gdyż niesporne jest, że zakwestionowany przez Trybunał przepis ustawy emerytalnej był niezgodny z Konstytucją od chwili jego uchwalenia. Z kolei w ust. 1 pkt 6 powyższego przepisu przewidziano, że uchylenie lub zmiana decyzji i ponowne ustalenie wysokości świadczenia następuje, jeżeli nieprawidłowe obliczenie wysokości świadczenia nastąpiło na skutek błędu organu rentowego. W ocenie Sądu błędne ustalenie wysokości świadczenia daje prawo stronie do ponownego ustalenia jego wysokości niezależnie od przyczyny takiego nieprawidłowego (błędnego) obliczenia. Dodać należy, że przepis art. 114 ust. 1e ustawy emerytalnej wprowadza terminy liczone od daty wydania decyzji, po upływie których nie jest możliwe uchylenie lub zmiana tej decyzji. Jednakże w myśl kolejnego ustępu - ust. 1f pkt 1 art. 114 ustawy emerytalnej, przepisu art. 114 ust. 1e tej ustawy nie stosuje się jeżeli w wyniku uchylenia lub zmiany decyzji z przyczyn określonych w ust. 1 osoba zainteresowana nabędzie świadczenie w wyższej wysokości. Tak jest w niniejszej sprawie, gdyż jak wynika z wyliczeń organu rentowego (vide: projekt decyzji k.12 akt sprawy) ustalona na nowo wysokość emerytury ubezpieczonej w powszechnym wieku emerytalnym wynosi 1 442,78 złotych, a po przeliczeniu kapitału początkowego od dnia 1 lipca 2015 r. wynosi 1 536,56 złotych, a zatem jest wyższa od ustalonej pierwotnie w decyzji z 28 czerwca 2013 r.

Mając na uwadze powyższe okoliczności na podstawie art. 47714 § 2 k.p.c. Sąd zmienił zaskarżoną decyzję z 26 kwietnia 2019 r. i poprzedzającą ją decyzję z 28 czerwca 2013 r. i ustalił wysokość emerytury ubezpieczonej na dzień 2 czerwca 2013 r. oraz po przeliczeniu kapitału początkowego od dnia 1 lipca 2015 r., z możliwością wypłaty po dokonaniu waloryzacji od dnia 1 kwietnia 2019 r., tj. od miesiąca, w którym ubezpieczona złożyła wniosek o wznowienie postępowania. Należy uznać, że mimo wydania przez Trybunał Konstytucyjny wyroku z dnia 6 marca 2019 r. decyzja z 28 czerwca 2013 r. nie utraciła mocy obowiązującej. Wypłata emerytury w prawidłowej wysokości jest możliwa dopiero po wzruszeniu tej decyzji na skutek wniosku o wznowienie postępowania. Zgodnie z art. 133 ust. 1 pkt 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS podwyższone świadczenie wypłaca się nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Jednocześnie Sąd Okręgowy podziela stanowisko Sądu Najwyższego zawarte w uzasadnieniu postanowienia z 10 stycznia 2014 r. w sprawie III UZP 3/13 (LEX 1455747), że w wypadku zakwestionowania aktu prawnego przez Trybunał Konstytucyjny nie zachodzi błąd organu rentowego.

Kończąc wskazać jeszcze należy, że rozstrzygnięcie Sądu dotyczy zmiany decyzji o przyznaniu ubezpieczonej emerytury w powszechnym wieku emerytalnym poprzez ustalenie wysokości świadczenia - z pominięciem niekonstytucyjnego przepisu - na datę przyznania tego świadczenia. Rozstrzygnięcie takie jest zdeterminowane zakresem wniosku ubezpieczonej z 5 kwietnia2019 r. o wznowienie postępowania poprzez ustalenie na nowo wysokości świadczenia emerytalnego i zakresem zaskarżonej decyzji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.