IV U 407/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2767437

Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 18 grudnia 2019 r. IV U 407/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Anna Guniewska.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Rzeszowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2019 r. w Rzeszowie sprawy z wniosku B. Ö. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. o składki ubezpieczeniowe na skutek odwołania B. Ö. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. z dnia 1 lutego 2019 r. znak (...) oddala odwołanie.-UZASADNIENIE WYROKU

z dnia 18 grudnia 2019 r. sygn. akt IVU 407/19

Zaskarżoną decyzją z dnia 1 lutego 2019 r.nr (...) na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 11 ust. 2, art. 14 ust. 1, ust. 1a, ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 z późn. zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. stwierdził, że B. Ö. jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą nie podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu od dnia 19 marca 2018 r.

W uzasadnieniu decyzji organ rentowy podniósł, że wnioskodawczyni w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 14 czerwca 2016 r. jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą podlegała dobrowolnemu ubezpieczeniu społecznemu. Wobec nie złożenia przez wnioskodawczynię dokumentów związanych z ubezpieczeniami społecznymi - sporządzone zostały z urzędu - na podstawie upoważnienia wynikającego z art. 48b ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Z dokonanego rozliczenia należności dla wnioskodawczyni jako płatnika składek wynika, że wypłatę dokonaną w dniu 10 kwietnia 2018 r. na poczet należnych składek rozliczono pokrywając w pierwszej kolejności zaległość z odsetkami za m-c 06.2016 r. Następnie każda kolejna wpłata (nawet wpłacona w terminie) nie podlegała zaliczeniu na rzecz bieżących składek. Ponadto w dniu 27 września 2018 r. ZUS wydał decyzję o odmowie prawa do zasiłku chorobowego za okres od 26 czerwca 2018 r. do 17 września 2018 r., a w dniu 8 października 2018 r. decyzję o odmowie prawa do zasiłku macierzyńskiego za okres od 1 września 2018 r. do 30 sierpnia 2019 r.

Od powyższej decyzji z dnia 1 lutego 2019 r. odwołanie złożyła wnioskodawczyni B. Ö. wskazując, że dokonała odpowiedniego zgłoszenia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego od 19 marca 2018 r. dlatego też winna podlegać termu ubezpieczeniu.

W odpowiedzi na odwołanie ZUS O/R. wniósł o jego oddalenie, powołując się na taką samą argumentację, która była podstawą do wydania zaskarżonej decyzji. ZUS nadto stwierdził, że jak wynika z ustalonego stanu faktycznego, w szczególności z danych zewidencjonowanych w kompleksowym systemie informatycznym ZUS, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej wnioskodawczyni podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym (tj. emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu) m.in. od 19 marca 2018 r. W Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej widnieje informacja, że od tej daty ww. wznowiła wykonywanie działalności gospodarczej (zawieszonej od 21 listopada 2016 r.). Zgłoszenie do ubezpieczeń na formularzu (...) w tym także do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego zostało sporządzone przez Zakład w oparciu o informację o wznowieniu działalności, zgodnie z podleganiem ubezpieczeniom, wskazanym w ostatnim zgłoszeniu przed zawieszeniem działalności. Wnioskodawczyni złożyła do ZUS (wpływ 17 marca 2018 r.) dokument (...), lecz nie wnioskowała w nim o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Zgłosiła się wyłącznie do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych od 19 marca 2018 r. Pismem z 25 października 2018 r. pełnomocnik strony zwrócił się z wnioskiem o anulowanie zgłoszenia do ubezpieczeń z dnia 17 marca 2018 r. (bez zaznaczonego dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego) określając je jako błędne. Równocześnie wskazał, że pierwotne zgłoszenie (uwzględniające dobrowolne ubezpieczenie chorobowe) pozostaje w mocy obowiązującej. Dodatkowo 26 października 2018 r. konto ww. jako płatnika składek zostało zasilone dokumentem (...) w trybie korekty. W zgłoszeniu tym wnioskodawczyni wniosła o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym od 19 marca 2018 r. Wobec braku złożenia dokumentów, do czego ww. była zobowiązana z mocy ustawy jako płatnik składek, dokumenty związane z ubezpieczeniami społecznymi (wynikające z rozstrzygnięcia w przedmiocie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym) zostały sporządzone z urzędu - na podstawie upoważnienia, o którym mowa w art. 48b ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Organ rentowy w dniu 20 września 2017 r. wysłał do strony informację, że został sporządzony z urzędu dokument rozliczeniowy za miesiąc 06.2016 r. Strona zatem miała świadomość, że ma zapłacić zaległą składkę.Organ rentowy skorzystał tu z możliwości, jaką stwarza przepis art. 48 ust. 1 ustawy o s.u.s., zgodnie z którym jeżeli płatnik składek nie złoży w terminie deklaracji rozliczeniowej, nie będąc z tego obowiązku zwolniony, Zakład dokonuje wymiaru składek z urzędu w wysokości wynikającej z ostatnio złożonej deklaracji rozliczeniowej, bowiem ubezpieczony nie wykonał spoczywającego na nim obowiązku wynikającego z przepisów art. 46 ust.m.in. 1 - 3 ustawy o s.u.s. Z dokonanego rozliczenia należności dla wnioskodawczyni jako płatnika składek wynika, że wpłata dokonana przez w dniu 10 kwietnia 2018 r. na poczet należnych składek rozliczyła się, pokrywając w pierwszej kolejności zaległość z odsetkami za m-c 06.2016 r. Następnie każda kolejna wpłata

(nawet wpłacana w terminie) nie podlegała zaliczeniu na rzecz bieżących składek. Najpierw pokrywała należności z tytułu składek, począwszy od zobowiązań o najwcześniejszym terminie płatności. Ponadto za miesiące od 07/2018 r. do 12/2018 r. podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi kwota w wysokości "0". Wnioskodawczyni 30 lipca 2018 r. złożyła wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie po terminie składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. W odpowiedzi tutejszy Oddział ZUS, pismem z 25 września 2018 r., znak: OU350000/D/2018- 008319/001 poinformował, że (z przyczyn podanych w uzasadnieniu) nie została wyrażona zgoda na opłacenie po terminie składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe za miesiące od 03/2018 r. do 06/2018 r.)

@R

Uzasadnienie prawne

Sąd ustalił i zważył, co następuje Decyzją z dnia 9 czerwca 2017 r. ZUS O/R. stwierdził, że B. Ö. jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą w okresie od 1 do 14 czerwca 2016 r. podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu i chorobowemu. Pismem z dnia 20 września 2017 r. ZUS poinformował wnioskodawczynię, że został z urzędu sporządzony dokument rozliczeniowy za miesiąc czerwiec 2016 r. Wnioskodawczyni nie dokonała należnej wpłaty za ww. okres.

W dniu 19 marca 2018 r. po podjęciu działalności gospodarczej, zgłosiła się do ubezpieczeń społecznych, w tym do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Zgodnie z § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 21 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych

1. Płatnik składek dokonuje jednej wpłaty obejmującej łączną kwotę składek na:

1) ubezpieczenia społeczne w wysokości stanowiącej różnicę między wykazaną w deklaracji kwotą należnych składek za dany miesiąc kalendarzowy a kwotą wypłaconych zasiłków, świadczeń rodzinnych oraz przysługującego płatnikowi składek wynagrodzenia, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy, zwanych dalej "kwotą uznań",

2) Fundusz Emerytur Pomostowych w wysokości wykazanej w deklaracji kwoty należnych do zapłaty składek, określonej w deklaracji za dany miesiąc kalendarzowy,

3) ubezpieczenie zdrowotne w wysokości wykazanej w deklaracji kwoty należnych do zapłaty składek za dany miesiąc kalendarzowy,

4) Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości wykazanej w deklaracji kwoty należnych do zapłaty składek, określonej w deklaracji za dany miesiąc kalendarzowy-na przydzielony przez Zakład płatnikowi składek numer rachunku składkowego.

2. Jeżeli zgodnie z odrębnymi przepisami część składek na poszczególne ubezpieczenia społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne podlega finansowaniu z budżetu państwa lub Funduszu Kościelnego i jest przekazywana przez te podmioty bezpośrednio do Zakładu, w deklaracji płatnik składek wykazuje odpowiednio kwoty składek finansowanych z tych źródeł.

3. Kwot składek, o których mowa w ust. 2, nie uwzględnia się we wpłacie dokonanej przez płatnika składek na numer rachunku składkowego.

4. Jeżeli ze złożonej deklaracji korygującej wynika, że kwota należnych do zapłaty składek wykazana zgodnie z § 3 ust. 1 jest wyższa niż wykazana w deklaracji korygowanej za dany miesiąc kalendarzowy, którego deklaracja dotyczy, płatnik składek dokonuje wpłaty różnicy zgodnie z ust. 1.

5. Wpłata składek dokonana przez płatnika składek po terminie określonym w ustawie powinna obejmować również odsetki za zwłokę.

6. W przypadku gdy wpłata, o której mowa w ust. 5, nie uwzględnia odsetek za zwłokę, mimo jej dokonania po terminie określonym w ustawie, Zakład rozlicza dokonaną wpłatę proporcjonalnie na pokrycie kwoty zaległych składek oraz kwoty odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim w dniu wpłaty pozostaje kwota zaległości z tytułu składek do kwoty odsetek za zwłokę.

W oparciu o powyższy przepis organ rentowy zaliczył dokonaną wpłatę na pokrycie zaległych składek wraz z odsetkami.

Koniecznym warunkiem objęcia dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym i podlegania mu jest złożenie wniosku o objęcie tym ubezpieczeniem oraz terminowe opłacanie składek należnych, a zatem w prawidłowej wysokości, na to ubezpieczenie.

Skoro składki nie został opłacone w prawidłowej wysokości, to wnioskodawczyni nie została objęta dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym.

Mając na uwadze powyższe Sąd oddalił odwołanie na podstawie art. 47714 § 1 k.p.c.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.