IV SPP/Wa 93/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3133691

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 marca 2019 r. IV SPP/Wa 93/19

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Michał Majcher po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. D. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi M. D. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia (...) grudnia 2018 r., nr (...) w przedmiocie odmowy udostępnienia danych z rejestru PESEL postanawia: 1. zwolnić M. D. od kosztów sądowych ponad kwotę 200 (dwieście) złotych, 2. ustanowić dla M. D. adwokata w ramach przyznania prawa pomocy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.