Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 23 sierpnia 2006 r.
IV SO/Wr 5/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Ewa Orłowska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Referendarz sądowy Ewa Orłowska po rozpoznaniu w dniu 23 sierpnia 2006 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi M. P. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych postanawia: umorzyć postępowanie z wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

M. P. złożył wniosek o "nieobciążanie kosztami procesu" sprawie ze skargi na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych. Skarga została wniesiona bezpośrednio do sądu administracyjnego (data wpływu dnia 14 czerwca 2006 r.). Wniosek ten należało zakwalifikować jako wniosek o umorzenie kosztów sądowych. Następnie sprawa ze skargi na wspomniana wyżej decyzję Wojewody Dolnośląskiego została zarejestrowana wraz z nadesłaną odpowiedzią na skargę pod sygnaturą akt IV SA/Wr 632/06.

Przepis art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) stanowi, że sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie stało się bezprzedmiotowe z innych przyczyn niż wymienione w pkt 1 i pkt 2 tego przepisu. W myśl art. 258 § 3 tej ustawy do postanowień referendarza sądowego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postanowień sądu.

Z treści przepisu art. 239 pkt 1 lit. b cytowanej ustawy wynika zaś, że nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych strona skarżąca działanie lub bezczynność organu w sprawach dotyczących statusu bezrobotnego, zasiłków oraz innych należności i uprawnień przysługujących osobie bezrobotnej.

Z tych względów należało umorzyć jako bezprzedmiotowe postępowanie sądowoadministracyjne wszczęte wnioskiem strony skarżącej o zwolnienie od kosztów sądowych.

Mając powyższe na uwadze, w oparciu o art. 161 § 1 pkt 3 w związku z art. 258 § 3 i art. 239 pkt 1 lit. b ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, należało orzec jak na wstępie.

Od niniejszego postanowienia nie przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu (art. 259 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).