Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1664669

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 5 września 2013 r.
IV SO/Wr 22/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Tadeusz Kuczyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 5 września 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku K. W. o wymierzenie Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w W. grzywny za nieprzekazanie Sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę postanawia: odrzucić wniosek.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 17 lipca 2013 r.k.w. został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od wniosku o wymierzenie Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w W. grzywny za nieprzekazanie Sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w kwocie 100 złotych, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia wniosku.

Powyższe zarządzenie zostało doręczone wnioskodawcy w dniu 23 lipca 2013 r.

Mimo upływu zakreślonego terminu k.w. nie uiścił należnej opłaty.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd (art. 220 § 3 p.p.s.a.).

Złożony w niniejszej sprawie wniosek o wymierzenie organowi grzywny jest wnioskiem, o którym mowa w art. 63 p.p.s.a., tj. wszczynającym postępowanie sądowe. Do tego typu wniosków stosuje się odpowiednio przepisy o skardze, co oznacza, że stosownie do art. 230 § 1 i 2 p.p.s.a. wniosek taki podlega wpisowi. Z kolei, wysokość wpisu od wniosku o wszczęcie postępowania została określona w § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.) i wynosi, bez względu na przedmiot sprawy, 100 zł.

Skoro więc wnioskodawca, mimo upływu zakreślonego terminu, nie uiścił należnego wpisu sądowego wniesiony przez niego wniosek podlegał odrzuceniu, o czym na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. w związku z art. 64 § 3 p.p.s.a., orzeczono w sentencji postanowienia.

Na marginesie wskazać tylko należy, że sprawa wszczęta wnioskiem strony nie należy do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych. Nie korzysta zatem ze zwolnienia z kosztów sądowych na zasadzie art. 239 pkt 1 lit. "e" p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.