Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 27 marca 2006 r.
IV SO/Wa 343/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Agnieszka Miernik (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Asesor - Agnieszka Miernik po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.S. w przedmiocie wymierzenia Prezesowi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa grzywny wobec nieprzekazania Sądowi skargi wraz z aktami sprawy w terminie 30 dni postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 22 września 2005 r. strona skarżąca złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wniosek o wymierzenie Prezesowi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa grzywny na podstawie art. 55 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.". W uzasadnieniu wniosku skarżący wskazał, iż w dniu 17 sierpnia 2005 r. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem organu, skargę na akt Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) lipca

2005 r. znak: (...) utrzymujący w mocy "decyzję" z dnia (...) czerwca 2005 r. wydaną przez Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR w O. znak: (...) w przedmiocie udzielenia pomocy w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 (Działanie 1.2. "Ułatwienie startu młodym rolnikom")". Organ administracji zaś, w ustawowym terminie 30, dni nie przekazał Sądowi skargi, odpowiedzi na skargę i akt administracyjnych.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w odpowiedzi na skargę wyjaśnił, iż skargę wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę przekazał do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w dniu 15 września 2005 r. (jako dowód przedstawił kserokopie wyciągu z dnia 15 września 2005 r. z pocztowej książki nadawczej - poz. (...)).

Oznacza to, że Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zastosował się do obowiązków, o których mowa w art. 54 § 2 p.p.s.a. i skargę wraz z aktami sprawy przekazał do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przed upływem trzydziestu dni od dnia jej wniesienia. W wyniku rozpoznania skargi na akt Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) lipca 2005 r. znak: (...) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 27 października 2005 r. Sygn. akt IV SA/Wa 1921/05 odrzucił skargę uzasadniając, że przedmiotowe pismo nie jest decyzją administracyjną ani aktem administracyjnym, podlegającym kognicji sądu administracyjnego.

W związku z powyższym postępowanie z wniosku skarżącego o wymierzenie organowi grzywny na podstawie art. 55 § 1 powołanej ustawy stało się bezprzedmiotowe.

Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), orzekł jak w sentencji postanowienia.