Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 23 września 2005 r.
IV SO/Wa 279/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Jakub Linkowski (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Asesor WSA - Jakub Linkowski po rozpoznaniu w dniu 23 września 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. B. na bezczynność Rzecznika Dyscyplinarnego (...) w przedmiocie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 1 lipca 2005 r. (data nadania pisma w urzędzie pocztowym) Z.B. wniósł skargę na bezczynność Rzecznika Dyscyplinarnego (...), żądając zobowiązania Rzecznika Dyscyplinarnego (...) "do podjęcia czynności poprzez wydanie aktu prowadzącego do wydania orzeczenia dyscyplinarnego".

Zdaniem skarżącego, sędziowie orzekający w jego sprawach (w sprawie o sygn. akt III SA 2783/03 oraz w sprawie dotyczącej skargi na przewlekłość postępowania w sprawie III SA 2783/03), doprowadzili do przewlekłości postępowania oraz wydawali orzeczenia "wbrew ustawom". Dlatego też skarżący skierował do Rzecznika Dyscyplinarnego (...) wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do tych sędziów. Wobec tego, że postępowanie dyscyplinarne nie zostało wszczęte, w ocenie skarżącego, Rzecznik Dyscyplinarny (...) pozostaje w bezczynności, która podlega kontroli sądu administracyjnego na podstawie art. 3 § 2 pkt 4 w zw. pkt 8 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, "gdyż występuje w tej sprawie jako organ administracji publicznej".

Rzecznik Dyscyplinarny (...) przekazując tę skargę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie, podniósł, iż nie jest organem administracji publicznej, wobec czego art. 3 § 2 pkt w zw. z pkt 8 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie ma zastosowania. Podkreślono także, że postępowanie dyscyplinarne nie jest dodatkowym postępowaniem procesowym, w którym można kwestionować prawomocne orzeczenia sądów administracyjnych. Poza tym, Rzecznik Dyscyplinarny może być zobligowany do podjęcia czynności dyscyplinarnych tylko na żądanie Prezesa (...) lub Kolegium (...)

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga jest niedopuszczalna.

Zgodnie z art. 184 zdanie 1 Konstytucji RP, sądy administracyjne sprawują w zakresie określonym w ustawie, kontrolę działalności administracji publicznej. Zgodnie zaś z art. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie. Kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:

1)

decyzje administracyjne;

1)

postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;

2)

postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie;

3)

inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa;

4)

akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej;

5)

akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej;

2)

akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego;

3)

bezczynność organów w przypadkach określonych w pkt 1-4.

Sądy administracyjne orzekają także w sprawach, w których przepisy ustaw szczególnych przewidują sądową kontrolę i stosują środki określone w tych przepisach.

Rozpoznając przedmiotową sprawę, Sąd uznał, iż całkowicie chybiony i bezpodstawny jest pogląd skarżącego, że Rzecznik Dyscyplinarny (...) pozostaje w bezczynności w rozumieniu cyt. wyżej art. 3 § 2 pkt 8 w zw. z pkt 4. Zarówno Rzecznik Dyscyplinarny (...) nie jest organem administracji publicznej, jak i czynności dyscyplinarne podejmowane w stosunku do (...) nie maja charakteru czynności z zakresu administracji publicznej. Zatem również w przypadku niepodjęcia takich czynności, nie można mówić o bezczynności organu w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Stwierdzić należy, że żaden przepis prawa nie daje skarżącemu legitymacji do wniesienia skargi w tym przedmiocie. Poza tym skarżący nie jest podmiotem, który może żądać wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przez Rzecznika Dyscyplinarnego (...). Podmiotami takimi mogą być jedynie Prezes (...) lub Kolegium (...) (art. 56 § 1 ustawy z dnia (...) listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. Nr (...), poz. (...) ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia (...) lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr (...), poz. (...))