Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 1 października 2005 r.
IV SO/Wa 250/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA-Zofia Flasińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 1 października 2005 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku E. C. z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie dotyczącej rozgraniczenia działek postanawia: - odrzucić wniosek.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 2 sierpnia 2005 r. (data nadania pisma w urzędzie pocztowym) E. C. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie pismo z prośbą o "pomoc w odzyskaniu części działki nr (...) położonej we wsi P. bezprawnie zawłaszczonej przez Urząd Gminy J. w latach 1980- 1995". W piśmie tym opisała proces rozgraniczenia działek, w wyniku którego doszło do utworzenia działki będącej własnością Gminy J., na której została urządzona droga dojazdowa do innych nieruchomości. W piśmie tym nie sprecyzowała jednak przedmiotu zaskarżenia tj. nie określiła numeru i daty wydania zaskarżonego aktu (decyzji, postanowienia), ani nie określiła organu, który wydał zaskarżony akt lub który pozostawałby w bezczynności.

Wobec niemożności ustalenia przedmiotu skargi E. C. zarządzeniem z dnia 29 sierpnia 2005 r. wezwana została do jej sprecyzowania, w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania. Skarżąca pouczona została przy tym o treści art. 3 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

W odpowiedzi na wezwanie sądu E. C. jako przedmiot zaskarżenia wskazała prawomocną decyzję Kierownika Urzędu Rejonowego w R. z dnia (...) października 1995 r. orzekającą o zatwierdzeniu protokolarnie ustalonych granic pomiędzy działkami stanowiącymi własność Gminy J., a sąsiednimi działkami, w tym działką należącą do wnioskodawczyni.

Rozpoznając przedmiotową sprawę w pierwszej kolejności należy przeanalizować kwestię dopuszczalności zaskarżenia do sądu administracyjnego.

Stosownie do treści art. 52 § 1 oraz art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skargę można wnieść do sądu administracyjnego po wyczerpaniu środków odwoławczych przysługujących skarżącemu w postępowaniu administracyjnym oraz przy zachowaniu terminu 30 dni od daty doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Jak wynika z pisma z dnia 10 września 2005 r. stanowiącego sprecyzowanie wcześniejszych pism oraz dołączonej do niego decyzji skarżąca E. C. zaskarża decyzję organu I instancji z dnia (...) października 1995 r. Oznacza to, że skarżąca kwestionuje decyzję organu I instancji, która od blisko 10 lat jest ostateczna.

W związku z powyższym wniosek skarżącej nie może stanowić dopuszczalnej skargi w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) ani zostać zakwalifikowany jako wniosek o wszczęcie postępowania sądowoadministracyjnego określony w art. 64 tej ustawy i z tych względów podlega odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 1), w związku z art. 64 § 3 ww ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Na marginesie należy zauważyć, że wzruszenie decyzji ostatecznej, którą strona skarżąca kwestionuje może nastąpić wyłącznie w trybie postępowania nadzwyczajnego przed organami administracji.