Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 19 grudnia 2005 r.
IV SO/Wa 242/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Jarosław Stopczyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku T. P. w przedmiocie wymierzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi grzywny wobec nie przekazania Sądowi akt w terminie 30 dni postanawia: - umorzyć postępowanie sądowe z wniosku T. P. o wymierzenie Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi grzywny

Uzasadnienie faktyczne

Dnia 26 lipca 2005 r. (data nadania pisma w siedzibie sądu) skarżąca T. P. złożyła, w trybie art. 55 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), wniosek o ukaranie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi grzywną. W uzasadnieniu wniosku skarżąca wskazała, że w dniu 25 maja 2005 r. wystąpiła za pośrednictwem właściwego organu ze skargą na bezczynność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Organ administracji natomiast w ustawowym terminie nie przekazał Sądowi powyższej skargi oraz akt administracyjnych sprawy.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 54 § 2 cytowanej ustawy organ, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi, przekazuje skargę wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej wniesienia. W razie niezastosowania się do tego obowiązku, w myśl art. 55 § 1 powyższej ustawy, sąd może na żądanie skarżącego orzec o zastosowaniu wobec organu środka dyscyplinującego poprzez wymierzenie organowi grzywny.

W niniejszej sprawie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem z dnia 18 października 2005 r. przekazał przedmiotową skargę złożoną w sprawie wraz odpowiedzią na skargę i aktami administracyjnymi sprawy.

W tej sytuacji postępowanie z wniosku skarżącej o wymierzenie organowi grzywny na podstawie art. 55 § 1 powołanej ustawy stało się bezprzedmiotowe.

Mając powyższe na względzie Sąd, na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 w związku z art. 64 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji.