Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 19 sierpnia 2005 r.
IV SO/Wa 194/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Zofia Flasińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 19 sierpnia 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z "zażalenia" M. W. na odmowę podjęcia interwencji przez Rzecznika Praw Obywatelskich postanawia: odrzucić "zażalenie" na odmowę podjęcia interwencji przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 4 lipca 2005 r. M. W. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie pismo zatytułowane "Zażalenie", w którym zaskarżył odmowę podjęcia interwencji przez Rzecznika Praw Obywatelskich. W uzasadnieniu podał, iż Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich błędnie i niemerytorycznie rozpoznało sprawę, wskutek czego odmówiono podjęcia interwencji.

Stosownie do treści art. 3 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie. Zakres tej kontroli precyzuje przepis § 2 i 3 powołanego przepisu.

W ocenie Sądu, żądania zawarte w "zażaleniu" będącym przedmiotem niniejszego postępowania nie podlegają kontroli sądów administracyjnych z uwagi na to, iż nie mieszczą się w katalogu czynności i aktów poddawanych nadzorowi sądowemu, których numerus clausus zawiera dyspozycja art. 3 § 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Zgodnie bowiem z treścią regulacji art. 210 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78 z 1997 r., poz. 483/ Rzecznik Praw Obywatelskich jest w swojej działalności niezawisły, niezależny od innych organów państwowych i odpowiada jedynie przed Sejmem na zasadach określonych w ustawach. Rzecznik corocznie informuje Sejm i Senat o swojej działalności oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela, zaś na wniosek Marszałka Sejmu przedstawia informację lub podejmuje czynności w określonych sprawach - art. 19 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich /t. j. Dz. U. Nr 14 z 2001 r., poz. 147/.

Stosownie do dyspozycji art. 58 § 1 pkt 1 powołanej wyżej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Sąd odrzuca skargę (wniosek), jeżeli sprawa nie należy do właściwości sądu administracyjnego.

Mając na względzie powyższe, Sąd na podstawie regulacji art. 58 § 1 pkt 1 i art. 58 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270/, orzekł jak w sentencji.