Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2005 r.
IV SO/Wa 143/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Agnieszka Wójcik (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Asesor WSA - Agnieszka Wójcik po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Stowarzyszenia "(...)" w przedmiocie wymierzenia Ministrowi Infrastruktury grzywny postanawia: - umorzyć postępowanie sądowe z wniosku Stowarzyszenia "(...)" o wymierzenie Ministrowi Infrastruktury grzywny

Uzasadnienie faktyczne

Dnia 2 czerwca 2005 r. (data nadania pisma w urzędzie pocztowym) skarżący Stowarzyszenie "(...)" złożył, w trybie art. 55 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), wniosek o ukaranie Ministra Infrastruktury grzywną. W uzasadnieniu wniosku skarżący wskazał, że w dniu 4 marca 2005 r. została skierowana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Ministra Infrastruktury skargę na decyzję tego organu z dnia (...) stycznia 2005 r., znak (...) w przedmiocie ustalenia lokalizacji autostrady (...) przez teren województwa (...) dla odcinka; od węzła "(...)" do węzła "(...)". Organ administracji natomiast w ustawowym terminie nie przekazał Sądowi powyższej skargi oraz akt administracyjnych sprawy.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 54 § 2 cytowanej ustawy organ, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi, przekazuje skargę wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej wniesienia. W razie niezastosowania się do tego obowiązku, w myśl art. 55 § 1 powyższej ustawy, sąd może na żądanie skarżącego orzec o zastosowaniu wobec organu środka dyscyplinującego poprzez wymierzenie organowi grzywny.

W niniejszej sprawie Minister Infrastruktury pismem z dnia 28 czerwca 2005 r. przekazał przedmiotową skargę i inne skargi złożone w tej sprawie wraz odpowiedzią na skargę i aktami administracyjnymi sprawy.

W tej sytuacji postępowanie z wniosku Stowarzyszenia "(...)" o wymierzenie organowi grzywny stało się bezprzedmiotowe.

Mając powyższe na względzie Sąd, na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 w związku z art. 64 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji.