Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 2 września 2005 r.
IV SO/Wa 118/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Agnieszka Wójcik (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Asesor WSA - Agnieszka Wójcik po rozpoznaniu w dniu 2 września 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku A. Z. w przedmiocie wymierzenia Ministrowi Gospodarki i Pracy grzywny postanawia: - odrzucić wniosek

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący - A. Z. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wniosek w przedmiocie ukarania Ministra Gospodarki i Pracy grzywną na podstawie art. 55 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Zgodnie § 2 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221 poz. 2193) w związku z art. 233 oraz art. 219 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), wniosek wniesiony w sprawie niniejszej podlegała opłacie sądowej (wpisowi), którą skarżący winien był uiścić przy wniesieniu wniosku.

Ponieważ skarżący wnosząc wniosek wpisu nie opłacili, Sąd - stosownie do treści art. 220 § 1 powołanej ustawy - zgodnie z treścią zarządzenia Przewodniczącej Wydziału z dnia 14 maja 2005 r., pismem z dnia 20 maja 2005 r. wezwał A. Z. do jego uiszczenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W piśmie tym zamieszczono pouczenie, że nieuiszczenie opłaty sądowej w zakreślonym terminie spowoduje odrzucenie wniosku.

Wezwanie do zapłaty wpisu sądowego zostało doręczone skarżącemu w dniu 27 maja 2005 r.

Ponieważ skarżący wpisu nie uiścił w terminie zakreślonym dla dokonania tej czynności, wniosek należało odrzucić.

Mając powyższe na względzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, z mocy art. 220 § 3 w związku z art. 64 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.