Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 675564

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2010 r.
IV SO/Wa 10/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Alina Balicka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku W. K. w przedmiocie wymierzenie grzywny Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W. K. wystąpił do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z wnioskiem o wymierzenie Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska grzywny, wobec nieprzekazania przez ten organ, w ustawowym terminie, jego skargi na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia (...) lutego 2010 r. Nr (...).

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisów w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221 poz. 2193) w związku z art. 233 oraz 219 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.; zwanej dalej p.p.s.a.), wniosek złożony w niniejszej sprawie podlega opłacie sądowej (wpisowi), którą skarżący winien był uiścić przy złożeniu wniosku.

Ponieważ skarżący nie uiścił wpisu sądowego, Sąd pismem z dnia 11 maja 2010 r., w wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału IV z dnia 10 maja 2010 r. wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 100 zł W piśmie tym zamieszczono pouczenie, że nieuiszczenie wpisu sądowego, w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania, spowoduje odrzucenie wniosku.

Wyżej wymienione wezwanie Sądu zostało doręczone skarżącemu w dniu 31 maja 2010 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru k. 30). Termin do uiszczenia wymaganego wpisu sądowego upłynął zatem bezskutecznie w dniu 7 czerwca 2010 r.

Z informacji Oddziału Finansowo - Budżetowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 16 czerwca 2010 r. wynika, iż do dnia 14 czerwca 2010 r. skarżący nie uiścił należnego wpisu sądowego od wniosku.

Zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a. Sąd odrzuca skargę, gdy pomimo wezwania, nie uiszczono należnego wpisu. Stosownie zaś do art. 64 § 3 P.p.s.a do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy o skardze, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.