Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2507352

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 19 czerwca 2018 r.
IV SO/Po 11/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maciej Busz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku (...) w przedmiocie przyznania prawa pomocy postanawia odrzucić wniosek.

Uzasadnienie faktyczne

(...) za pośrednictwem platformy ePUAP w dniu 28 maja 2018 r. złożył wniosek o uchylenie opłaty od zażalenia nałożonej przez Sąd Rejonowy Poznań - Stare miasto w Poznaniu VII Wydział Cywilny.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału IV z dnia 5 czerwca 2018 r. wnioskodawca został wezwany pod rygorem odrzucenia wniosku do usunięcia braków formalnych przez podpisanie wniosku.

(...) za pośrednictwem platformy ePUAP w dniu 10 czerwca 2018 r. wniósł o uchylenie ww. wezwania i rozpoznanie wniosku z dnia 28 maja 2018 r. z podpisem elektronicznym.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.; dalej w skrócie: "p.p.s.a.") Sąd odrzuca skargę gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Zgodnie z art. 57 § 1 p.p.s.a. skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. Zgodnie z art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a. każde pismo powinno zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Stosownie do art. 49 § 1 p.p.s.a., jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę do jego uzupełnienia lub poprawienia w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej. Nieusunięcie, pomimo wezwania, określonego braku formalnego skargi w wyznaczonym terminie powoduje jej odrzucenie (art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.).

W niniejszej sprawie skarżący mimo wezwania do usunięcia braków formalnych wniosku przez jego podpisanie, nie usunął braków formalnych w wyznaczonym terminie.

Na marginesie Sąd wskazuje, że w aktualnym stanie prawnym w postępowaniu sądowoadministracyjnym - z uwagi na treść art. 46 p.p.s.a. - nie jest dopuszczalne wniesienie do sądu pisma opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262), w tym także za pośrednictwem organu administracji publicznej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Stanowisko takie zajął Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z dnia 12 maja 2014 r. sygn. akt I OPS 10/13 (Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych - orzeczenia.nsa.gov.pl).

W związku z powyższym Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.