Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 11 lipca 2005 r.
IV SO/Gl 77/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Tadeusz Michalik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 11 lipca 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w C. na postanowienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie sporu kompetencyjnego między organami jednostek samorządu terytorialnego w sprawie przyznania pomocy społecznej postanawia: przekazać sprawę Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie

Uzasadnienie faktyczne

Art. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) stanowi, że sądy administracyjne rozstrzygają spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i między samorządowymi kolegiami odwoławczymi, o ile odrębna ustawa nie stanowi inaczej, oraz spory kompetencyjne między organami tych jednostek a organami administracji rządowej.

Z kolei art. 15 § 1 pkt 4 wspomnianej ustawy przewiduje, że Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzyga spory, o których mowa w art. 4.

Mając na uwadze powyższe należało zatem orzec jak w sentencji postanowienia.