Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 780531

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 13 grudnia 2010 r.
IV SO/Gl 19/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Adam Mikusiński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Starosty (...) o rozstrzygnięcie sporu o właściwość między Starostą (...) a Prezydentem Miasta B. w sprawie miejsca przeprowadzenia wywiadu środowiskowego postanawia uznać się niewłaściwym rzeczowo i sprawę przekazać do rozpoznania Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu

Uzasadnienie faktyczne

Wnioskiem z dnia (...) Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w L., działający z upoważnienia Starosty (...) złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wniosek o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy tym organem a Prezydentem Miasta B. w sprawie miejsca przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej oraz rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i o właściwość. Przy czym właściwość wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego określają stosowne przepisy ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm. zwanej dalej w skrócie p.p.s.a.).

Stosownie do postanowień art. 13 § 1 p.p.s.a. wojewódzkie sądy administracyjne rozpoznają wszystkie sprawy sądowoadministracyjne z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość Naczelnego Sądu Administracyjnego. Z kolei zgodnie z art. 15 § 1 pkt 4 Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzyga sprawy, o których mowa w art. 4. Ten ostatni przepis stanowi, że sądy administracyjne rozstrzygają spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i między samorządowymi kolegiami odwoławczymi, o ile odrębna ustawa nie stanowi inaczej, oraz spory kompetencyjne między organami tych jednostek a organami administracji rządowej.

Z wyżej przytoczonych uregulowań wynika, że wojewódzki sąd administracyjny nie jest właściwy do rozpatrzenia przedmiotowego wniosku.

Zgodnie natomiast z art. 59 § 1 p.p.s.a. jeżeli do rozpoznania sprawy właściwy jest inny sąd administracyjny, sąd, który stwierdza swoją niewłaściwość zobowiązany jest przekazać sprawę właściwemu sądowi administracyjnemu.

W związku z powyższym, na mocy art. 59 § 1 p.p.s.a. Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.